15.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 13/27


Sag anlagt den 30. oktober 2017 — Trasys International og Axianseu Digital Solutions mod EASA

(Sag T-741/17)

(2018/C 013/42)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Trasys International GEIE (Bruxelles, Belgien) og Axianseu Digital Solutions SA (Lissabon, Portugal) (ved advokaterne L. Masson og G. Tilman)

Sagsøgt: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

Sagsøgernes påstande

Afgørelse truffet den 28. august 2017 for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur af dets direktør inden for rammerne af den offentlige kontrakt »EASA.2017.HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services — ITAIMS« […] annulleres.

Følgelig annulleres den stiltiende afgørelse om ikke at tildele de forskellige rammekontrakter til sagsøgerne.

EASA tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne fremsat et enkelt anbringende om manglende begrundelse af den anfægtede afgørelse, idet der foreligger en pris, som forekommer unormalt lav.