15.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 13/27


Жалба, подадена на 30 октомври 2017 г. — Trasys International и Axianseu Digital Solutions/ЕААБ

(Дело T-741/17)

(2018/C 013/42)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Trasys International GEIE (Брюксел, Белгия) и Axianseu Digital Solutions SA (Лисабон, Португалия) (представители: L. Masson и G. Tilman, avocats)

Ответник: Европейска агенция за авиационна безопасност

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени решението, взето на 28 август 2017 г. за Европейската агенция за авиационна безопасност от нейния директор, по обществена поръчка „EASA.2017.HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services — ITAIMS“ […];

вследствие на това, да отмени имплицитното решение за отказ на възлагане на различните рамкови договори на жалбоподателите;

да осъди Агенцията да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателите изтъкват едно основание, изведено от липсата на мотиви на обжалваното решение, при наличието на оферта с необичайно ниска цена.