22.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/49


Sag anlagt den 3. november 2017 — STIF-IDF mod Kommissionen

(Sag T-738/17)

(2018/C 022/65)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Paris, Frankrig) (ved advokaterne B. Le Bret og C. Rydzynski)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres delvis, for så vidt som det i dennes artikel 3 er anført, at de »C2-bidrag[, som er] ydet af STIF i henhold til CT2-kontrakten« udgør en »støtteordning, som [er gennemført ulovligt]«, men er forenelig med det indre marked.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende om, at artikel 107, stk. 1, TEUF er blevet tilsidesat ved den i sagen anfægtede afgørelse, dvs. Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1470 af 2. februar 2017 om Frankrigs støtteordninger SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) til fordel for busselskaber i regionen Île-de-France (EUT 2017, L 209, s. 24). Kommissionen har tilsidesat denne bestemmelse, for så vidt som den har kvalificeret C2-bidraget i CT2-kontrakten som statsstøtte med den begrundelse, at foranstaltningen gav bidragsmodtagerne en økonomisk fordel.

Sagsøgeren er endvidere af den opfattelse, at Kommissionen har begået flere retlige fejl og anlagt flere urigtige skøn i sin analyse, idet den har konkluderet, at det fjerde kriterium, som følger af retspraksis i henhold til Altmark-dommen, ikke er opfyldt i sagen.

2.

Andet anbringende om, at den anfægtede afgørelse indeholder en begrundelsesmangel med hensyn til den manglende opfyldelse af det fjerde kriterium, som følger af retspraksis i henhold til Altmark-dommen, og den omstændighed, at der foreligger en økonomisk fordel.