29.1.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 32/33


Beroep ingesteld op 7 november 2017 — Wattiau / Parlement

(Zaak T-737/17)

(2018/C 032/46)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Francis Wattiau (Bridel, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi en T. Martin, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

te verklaren en vast te stellen:

het besluit vervat in afrekening nr. 244 van het afwikkelingsbureau om een bedrag van 843,01 EUR ten laste van haar te leggen wordt nietig verklaard;

voor zover nodig, het besluit van het TABG van 2 augustus 2017 wordt nietig verklaard;

het Parlement wordt verwezen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep werpt de verzoekende partij een exceptie van onwettigheid op van de tussen de Europese Unie en de federatie van Luxemburgse ziekenhuizen gesloten overeenkomst om de ziektekosten die worden gemaakt door de personen die in Luxemburg zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling van ziektekostenverzekering (RCAM), met 15 % te verhogen. Deze exceptie is gebaseerd op twee middelen.

1.

Eerste middel, ontleend aan schending van het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit en van de artikelen 12 en 14 van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten.

2.

Tweede middel, ontleend aan schending van het beginsel van goed financieel beheer zoals vermeld in artikel 30 van verordening nr. 966/2012 en van artikel 43 van de gemeenschappelijke regeling inzake de ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Unie.