29.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 32/33


Kanne 7.11.2017 – Wattiau v. parlamentti

(Asia T-737/17)

(2018/C 032/46)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Francis Wattiau (Bridel, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan maksutoimiston korvauslaskelmaan nro 244 sisältyvän päätöksen, jolla 843,01 euron rahamäärä on määrätty jäämään kantajan vastuulle

tarvittaessa kumoamaan nimittävän viranomaisen 2.8.2017 antaman päätöksen

velvoittamaan parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja esittää väitteen, jonka mukaan Euroopan unionin ja Luxemburgin sairaalaliiton (fédération des hôpitaux luxembourgeois) välinen sopimus yhteiseen sairausvakuutusjärjestelmään kuuluvien henkilöiden sairauskulujen korottamisesta Luxemburgissa 15 prosentilla on lainvastainen. Tämä lainvastaisuusväite perustuu kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevan periaatteen loukkaamiseen sekä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 ja 14 artiklan rikkomiseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 966/2012 30 artiklassa ja Euroopan unionin virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmästä annettujen yhteisten määräysten 43 artiklassa ilmaistun moitteettoman varainhoidon periaatteen loukkaamiseen.