29.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 32/33


Sag anlagt den 7. november 2017 — Wattiau mod Parlamentet

(Sag T-737/17)

(2018/C 032/46)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Francis Wattiau (Bridel, Luxembourg) (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Det fastslås:

Annullation af afgørelsen om at pålægge sagsøgeren at betale et beløb på 843,01 EUR, som anført i afregningskontorets opgørelse nr. 244.

Om fornødent annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 2. august 2017.

Parlamentet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført en ulovlighedsindsigelse for så vidt angår den aftale, der er indgået mellem Den Europæiske Union og sammenslutningen af luxembourgske hospitaler om en forhøjelse på 15 % af de lægeudgifter, der afholdes af de forsikrede i den fælles sygeforsikringsordning (RCAM) i Luxembourg. Denne ulovlighedsindsigelse baseres på to anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet og af artikel 12 og artikel 14 i protokollen om privilegier og immuniteter.

2.

Andet anbringende om tilsidesættelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastsat i artikel 30 i forordning nr. 966/2012 og i artikel 43 i den fælles ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.