29.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 32/33


Žaloba podaná dne 7. listopadu 2017 – Wattiau v. Parlament

(Věc T-737/17)

(2018/C 032/46)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Francis Wattiau (Bridel, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí obsažené ve vyúčtování č. 244 vystaveném likvidačním oddělením, podle kterého má nést částku 843,01 eur;

v případě potřeby zrušil rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 2. srpna 2017;

uložil Parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce námitku protiprávnosti dohody uzavřené mezi Evropskou unií a svazem lucemburských nemocnic o 15 % navýšení zdravotních výdajů vynakládaných pojištěnci společného systému nemocenského pojištění (RCAM) v Lucembursku. Tato námitka protiprávnosti je založena na dvou důvodech.

1.

První důvod vycházející z porušení zásady zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti a článků 12 a 14 protokolu o výsadách a imunitách.

2.

Druhý důvod vycházející z porušení zásady řádné finanční správy stanovené v článku 30 nařízení č. 966/2012 a článku 43 společných pravidel nemocenského pojištění úředníků Evropské unie.