29.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 32/33


Жалба, подадена на 7 ноември 2017 г. — Wattiau/Парламент

(Дело T-737/17)

(2018/C 032/46)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Francis Wattiau (Бридел, Люксембург) (представители: S. Orlandi и T. Martin, адвокати)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени съдържащото се в справка-изчисление № 244 на Бюрото за разплащания решение, съгласно което жалбоподателят трябва да заплати сумата от 843,01 EUR,

да отмени, ако е необходимо, решението на органа по назначаването от 2 август 2017 г.,

да осъди Парламента да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят повдига възражение за незаконосъобразност на сключеното между Европейския съюз и Федерацията на люксембургските болници споразумение, съгласно което медицинските разходи на осигурените по общата здравноосигурителна схема (RCAM) в Люксембург са с 15 % по-високи. Във връзка с това възражение за незаконосъобразност той посочва две основания.

1.

Първо — нарушение на принципа на недопускане на дискриминация, основана на гражданството, и нарушение на членове 12 и 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите.

2.

Второ — нарушение на принципа на добро финансово управление, прогласен в член 30 от Регламент № 966/2012 и в член 43 от Общите правила за здравното осигуряване на длъжностните лица на Европейския съюз.