15.1.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 13/22


Kanne 24.10.2017 – Clestra Hauserman v. parlamentti

(Asia T-725/17)

(2018/C 013/36)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Ranska) (edustaja: asianajaja J. Gehin)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin päätöksen, joka sisältyy sen 24.8.2017 päivättyyn kirjeeseen, jossa kantajalle annettiin tiedoksi, että tarjous, jonka se oli tehnyt Luxemburgin kaupungissa sijaitsevan [Konrad Adenauer] -rakennuksen laajennus- ja kunnostushankkeen erästä nro 55 hankintamenettelyssä INLO-D-UPIL-T-16-AO8 (jäljempänä hylkäyspäätös) oli hylätty, ja päätöksen, jolla tätä erää koskeva hankintasopimus päätettiin antaa toiselle tarjoajalle (jäljempänä hankintapäätös)

velvoittamaan Euroopan parlamentin maksamaan sille vahingonkorvauksena 1 000 893 euroa sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun perusteella ja joka tapauksessa 50 000 euroa tarjouskilpailussa nro 2014/S 123-218302 esitetyn tarjouksen laadintaan liittyvistä kuluista

velvoittamaan Euroopan parlamentin korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste perustuu Clestra Hausermanin yhtiötä koskevan syrjäyttämispäätöksen virheellisyyteen siltä osin kuin kyseinen päätös perustuu toiseen tarjousmenettelyyn, joka aloitettiin virheellisesti 8.11.2016 päivätyn hankintailmoituksen nro 2016/S 215-391081 mukaisesti ja joka julkaistiin ensimmäisen tarjousmenettelyn jälkeen, jossa sopimus oli annettu kantajana olevalle yritykselle.

2.

Toinen kanneperuste perustuu siihen, että tarjouskilpailun voittaneen yrityksen tekemän tarjouksen hyväksymistä ei perusteltu tarjouskilpailun voittajan teknisiä ja taloudellisia valmiuksia koskevan tarjouseritelmän säännösten (tarjouseritelmän 12 ja 13 artikla) ja tarjouspyynnössä edellytettyjen asiakirjojen (I–VI.G artikla) mukaisesti.

3.

Kolmas kanneperuste perustuu siihen, ettei tarjouskilpailun voittaneen yrityksen tekemää tarjousta voida hyväksyä siltä osin kuin sen poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta johtuva virheellisyys olisi tullut todeta ja sen valinnassa on tehty tämän vuoksi ilmeinen arviointivirhe.

4.

Neljäs kanneperuste perustuu siihen, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja avoimuusperiaatetta on loukattu toisen tarjousmenettelyn osalta.