15.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/22


Žaloba podaná dne 24. října 2017 – Clestra Hauserman v. Parlament

(Věc T-725/17)

(2018/C 013/36)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Francie) (zástupce: J. Gehin, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu obsažené v jeho dopise ze dne 24. srpna 2017, kterým bylo žalobkyni oznámeno odmítnutí její nabídky na položku č. 55 v rámci zadávacího řízení č. INLO-D-UPIL-T-16-AO8 týkajícího se projektu na rozšíření a modernizaci budovy [Konrad Adenauer] v Lucemburku („odmítavé rozhodnutí“), jakož i rozhodnutí o udělení veřejné zakázky jinému uchazeči („rozhodnutí o udělení zakázky“);

uložil Evropskému parlamentu povinnost k náhradě škody včetně úroků ve výši 1 000 893 eur vzniklé žalobkyni z titulu mimosmluvní odpovědnosti, v každém případě pak povinnost zaplatit 50 000 eur za náklady, které žalobkyni vznikly v souvislosti s podáním nabídky v rámci výzvy k podávání nabídek č. 2014/S 123-218302;

uložil Evropskému parlamentu náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vychází z nesprávnosti rozhodnutí o vyřazení společnosti Clestra Hauserman, neboť rozhodnutí vychází z druhého zadávacího řízení, které nebylo řádně zahájeno oznámením o zakázce č. 2016/S 215-391081 ze dne 8. listopadu 2016 v návaznosti na první zadávací řízení, v němž byla žalobkyni zakázka udělena.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z nedostatečného odůvodnění přijatelnosti nabídky předložené společností, které byla dotčená zakázka udělena, a to dle zadávací dokumentace týkající se finanční a technické způsobilosti této společnosti (články 12 a 13 zadávací dokumentace) a dle dokumentů požadovaných ve výzvě k podání nabídek (články I až VI.G).

3.

Třetí žalobní důvod vychází z nepřijatelnosti nabídky podané společností, které byla zakázka udělena, neboť tato nabídka měla být shledána nepřijatelnou na základě neobvykle nízké ceny, takže výběr této společnosti byl z toho důvodu založen na zjevně nesprávném posouzení.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení zásady rovného zacházení a zásady transparentnosti, pokud jde o průběh druhého zadávacího řízení.