11.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 424/56


Talan väckt den 17 oktober 2017 – Topor-Gilka mot rådet

(Mål T-721/17)

(2017/C 424/81)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Sergey Topor-Gilka (Moskva, Ryssland) (ombud: advokaten N. Meyer)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2017/1418 (1) av den 4 augusti 2017,

i andra hand, i vart fall delvis ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2017/1418 av den 4 augusti 2017, i den del som sökanden läggs till den förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1 i nämnda beslut, i punkt 160 i denna förteckning, och

förena förevarande mål med det parallella mål som anhängiggjorts av bolaget OOO WO Technopromexport, i enlighet med artikel 68.1 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden: Flera uppenbart oriktiga bedömningar har gjorts

Åberopande av rådets förordning (EU) nr 1351/2014 (2)

Denna förordning avser en annan personkrets än den som sökanden tillhör och kan därför inte ligga till grund för beslutet att lägga sökanden till förteckningen i fråga.

Åberopande av åsidosättande av avtalsbestämmelser

Enligt sökanden motiverade rådet beslutet att lägga sökanden till förteckningen i fråga bland annat med att sökanden hade förhandlat med bolaget Siemens Gas Turbine Technology OOO i syfte att ingå det ursprungliga leveransavtalet, vars bestämmelser därefter åsidosattes. Bedömingen av om detta avtal faktiskt har åsidosatts ska enligt sökanden göras med tillämpning av rysk rätt. Parterna till leveransavtalet har nämligen vänt sig till skiljedomstolen i Moskva. Så länge denna skiljedomstol inte har fattat beslut är påståendet om avtalsbrott inte tillräckligt för att beslut 2017/1418 (Gusp) ska kunna grundas härpå.

Transport av gasturbiner till Krim

Det har gjorts gällande att sökanden ansvarar för transporten av gasturbiner till Krim. Enligt sökanden är de publicerade tidningsartiklarna inte entydiga och grundar sig på anonyma källor. Det ankommer på unionens behöriga myndighet att visa att de åberopade grunderna har stöd, och inte på det berörda företaget att bevisa motsatsen.

Åsidosättande av principer i internationell humanitär rätt

Enligt sökanden är Ryssland enligt folkrättet skyldig att återställa och upprätthålla den allmänna ordningen i Krim, vilken i dagsläget inbegriper en säker och varaktige energiförsörjning. Det humanitära behovet av sådan energiförsörjning har i lika liten utsträckning som reglerna i internationell humanitär rätt beaktats i skälen till beslut 2017/1418 (Gusp).

2.

Andra grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 andra stycket FEUF

Enligt sökanden strider beslut 2017/1418 mot motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 andra stycket FEUF. Den i punkt 160 i bilagan till beslutet anförda motiveringen är på det hela taget vag och inte tillräckligt detaljerad. De konkreta skälen för rådets beslut att inom ramen för sitt handlingsutrymme tillämpa restriktiva åtgärderna på sökanden anges inte och motiveringen uppfyller således, på det hela taget, inte kraven enligt den motiveringsskyldighet som föreskrivs i artikel 296 andra stycket FEUF.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och ett verksamt rättsligt skydd

Enligt sökanden åsidosatte rådet sökandens rätt till försvar och ett verksamt rättsligt skydd genom att inte iaktta motiveringsskyldigheten enligt artikel 296 andra stycket FEUF. Eftersom sökanden saknar kännedom om de väsentliga skälen för att lägga det till förteckningen i fråga kan sökanden nämligen inte försvara sig på bästa sätt.


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2017/1418 av den 4 augusti 2017 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 203I, 2017, s. 5).

(2)  Rådets förordning (EU) nr 1351/2014 av den 18 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 692/2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (EUT L 365, 2014, s. 46).