11.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 424/56


Žaloba podaná 17. októbra 2017 – Topor-Gilka/Rada

(Vec T-721/17)

(2017/C 424/81)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Sergej Topor-Gilka (Moskva, Rusko) (v zastúpení: N. Meyer, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1418 zo 4. augusta 2017 (1),

subsidiárne, v každom prípade zrušil napadnuté rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1418 v rozsahu, v akom bol žalobca v bode 160 zaradený do zoznamu osôb a subjektov uvedených v článku 1 rozhodnutia, ako aj

spojil toto konanie so súbežne prebiehajúcim konaním vo veci OOO WO Technopromexport podľa článku 68 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na viacerých nesprávnych posúdeniach

Odkaz na nariadenie Rady (EÚ) č. 1351/2014 (2).

Toto nariadenie sa vzťahuje na iné osoby, než je žalobca, a z toho dôvodu nemôže odôvodňovať zaradenie žalobcu do sporného zoznamu.

Nesplnenie povinnosti.

Rada odôvodňuje rozhodnutie o zaradení žalobcu do sporného zoznamu okrem iného tým, že so spoločnosťou Siemens Gas Turbine Technology OOO prebiehali rokovania o pôvodnej dodávateľskej zmluve, a že zmluvné ustanovenia tejto pôvodnej dodávateľskej zmluvy následne neboli dodržané. Posúdenie, či skutočne došlo k porušeniu zmluvy, spadá do pôsobnosti ruského práva. Strany dodávateľskej zmluvy sa obrátili na Moskovský rozhodcovský súd. Skôr, než tento rozhodcovský súd rozhodne o tejto veci, nepredstavuje nesplnenie povinnosti dostatočne spoľahlivý skutkový základ a je neprimeraným odôvodnením rozhodnutia Rady (SZBP) 2017/1418.

Doprava plynových turbín na Krym.

Žalobcovi sa vytýka, že dodal plynové turbíny na Krym. Uverejnené tlačové správy nie sú jednoznačné a opierajú sa o anonymné zdroje. Príslušným orgánom Únie prislúcha podložiť odôvodnenie uvedených dôvodov a nie je povinnosťou príslušnej spoločnosti preukázať, že tieto dôvody sú irelevantné.

Porušenie zásad medzinárodného humanitárneho práva.

Rusko sa medzinárodne zaviazalo k obnove a udržiavaniu verejného poriadku na Kryme, k čomu sa v súčasnosti počíta aj skutočné a neprerušené zásobovanie energiami. Odôvodnenie rozhodnutia Rady (SZBP) 2017/1418 zohľadňuje humanitárnu potrebu tohto zásobovania energiami v tej istej minimálnej miere ako pravidlá medzinárodného humanitárneho práva.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia podľa článku 296 ods. 2 ZFEÚ

Rozhodnutie 2017/1418 je v rozpore s povinnosťou odôvodnenia podľa článku 296 ods. 2 ZFEÚ. Odôvodnenie uvedené v bode 160 prílohy rozhodnutia je nejasné a nie je dostatočne podrobne vymedzené. Neudáva konkrétne dôvody, prečo Rada pri svojom posudzovaní rozhodla uplatniť reštriktívne opatrenia voči žalobcovi a v plnej miere nesplnila požiadavky povinnosti odôvodnenia vyplývajúce z článku 296 ods. 2 ZFEÚ.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení práva na obhajobu a účinnú právnu ochranu

Vzhľadom na skutočnosť, že Rada si nesplnila povinnosť odôvodnenia podľa článku 296 ods. 2 ZFEÚ porušila právo žalobcu na obhajobu a účinnú právnu ochranu, pretože žalobca nemohol dostatočne poznať hlavné dôvody svojho zaradenia do sporného zoznamu a čo najlepšie sformulovať svoju obhajobu.


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1418 zo 4. augusta 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 203I, 2017, s. 5).

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1351/2014 z 18. decembra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 692/2014 o obmedzeniach, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola (Ú. v. EÚ L 365, 2014, s. 46).