18.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 437/35


Överklagande ingett den 11 oktober 2017 – MAN Truck & Bus mot EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

(Mål T-698/17)

(2017/C 437/42)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: MAN Truck & Bus AG (München, Tyskland) (ombud: advokat C. Röhl)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Republiken Korea)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”MANDO” – Registreringsansökan nr 11 276 144

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 13 juli 2017 i ärende R 1919/2016-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grun

Åsidosättande av artikel 8.1 b förordning nr 207/2009.