18.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 437/35


Žaloba podaná 11. októbra 2017 – Man Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

(Vec T-698/17)

(2017/C 437/42)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Man Truck & Bus AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Röhl, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Kórea)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „MANDO“ – prihláška č. 11 276 144.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júla 2017 vo veci R 1919/2016-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.