18.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 437/35


11. oktoobril 2017 esitatud hagi – Man Truck & Bus versus EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

(Kohtuasi T-698/17)

(2017/C 437/42)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Man Truck & Bus AG (München, Saksamaa) (esindaja: advokaat C. Röhl)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Korea)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „MANDO“ – registreerimistaotlus nr 11 276 144

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 13. juuli 2017. aasta otsus asjas R 1919/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.