13.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 382/60


Talan väckt den 26 september 2017 – Le Port de Bruxelles och Région de Bruxelles-Capitale mot kommissionen

(Mål T-674/17)

(2017/C 382/74)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Le Port de Bruxelles (Bryssel, Belgien), Région de Bruxelles-Capitale (Bryssel) (ombud: advokaten J. Vanden Eynde)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

Förklara att talan kan prövas i sak med avseende på var och en av sökandena och därmed ogiltigförklara kommissionens beslut med referensnummer SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) – Beskattning av hamnar i Belgien (C(2017)5174 slutlig),

ta upptalan till sakprövning och bifalla den,

ogiltigförklara europeiska kommissionens beslut att den omständigheten att ekonomisk verksamhet i belgiska hamnar och i synnerhet i vallonska hamnar inte omfattas av företagsbeskattning ska anses utgöra statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden i huvudsak en enda grund som väsentligen är identisk med eller liknar den grund som åberopats i mål T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest m.fl./kommissionen.