13.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 382/59


26. septembril 2017 esitatud hagi – Port autonome du Centre et de l’Ouest jt. versus komisjon

(Kohtuasi T-673/17)

(2017/C 382/73)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgia), Port autonome de Namur (Namur, Belgia), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgia), Port autonome de Liège (Liège, Belgia) ja Région wallonne (Jambes, Belgia) (esindaja: advokaat J. Vanden Eynde)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks kõigi hagejate osas ja seetõttu tühistada komisjoni otsus SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) – Sadamata maksustamine Belgias (C(2017)5174 final);

tunnistada käesolev hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

seetõttu tühistada komisjoni otsus lugeda siseturuga kokkusobimatuks riigiabiks seda, et Belgia ja eelkõige Valloonia sadamate majandustegevust ei maksustata äriühingute tulumaksuga;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad sisuliselt ühe väite. Hagejate arvates jättis komisjon algusest peale kõrvale ELTL artikli 93, millega kehtestatakse erikord transpordisektorile ja seega sadamatele, jättes niisiis arvestamata Euroopa seadusandja sooviga.

Komisjoni hinnang ei ole ei faktiliselt ega õiguslikult põhjendatud ning läheb vastuollu Belgia maksuseadustiku (CIR) artikli 1 tekstiga ning avaliku võimu kandjate ainuõigusega määratleda üldist huvi esindav tegevus, mis ei ole laadilt majanduslik.

Komisjoni seisukoht ei ole koosõlas ka 16. märtsi 2011. aasta direktiivi ettepanekuga (COM/2011/0121 final) ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta, mis näeb ka äriühingutele ette maksuvabastuse toetuste pealt, mis on otseselt seotud põhivara omandamise, loomise või parendamisega.

Saates muu hulgas Belgiale märgukirja, et ta muudaks oma maksualaseid õigusnorme, üritab komisjon astuda liikmesriikide maksupädevuse piiresse, kehtestades maksualase ühtlustamise, mis ei kuulu tema pädevusse ELTL artikli 113 tähenduses. Komisjon ei võta niisiis arvesse liikmesriikide ainuõigusi määratleda avalike teenustega seotud tegevusi ja otsese maksustamise valdkonna ulatust, kohustust tagada üldhuviteenuste nõuetekohane toimimine, mis on vajalik sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse tagamiseks, ning üldhuviteenuste korraldamise diskretsiooni. Euroopa seadusandja jättis nimelt liikmesriikidele pädevuse vabastada maksudest tegevus, mida viimased oma suveräänsuse alusel määratlevad üldistes huvides olevaks.

Hagejad arvavad, et Valloonia sisesadamate keskne tegevus on üldhuviteenused, millele Euroopa õigusnormide kohaselt ei kohaldata konkurentsieeskirju.

Lõpuks ei esine siin ka riigiabiks kvalifitseerimiseks vajalikke Euroopa kriteeriume, mis puudutab eelkõige valikulist laadi.