27.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/47


25. septembril 2017 esitatud hagi – Inditex versus EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

(Kohtuasi T-655/17)

(2017/C 402/62)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Hispaania) (esindajad: advokaadid G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda ja E. Armero Lavie)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teised menetluspooled apellatsioonikojas: Zainab Ansell (Moshi, Tansaania) ja Roger Ansell (Moshi)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „ZARA TANZANIA ADVENTURES“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 8 320 591

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 5. juuli 2017. aasta otsus liidetud asjades R 2330/2011-2 ja R 2369/2011-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt EUIPO teise apellatsioonikoja 5. juuli 2017. aasta otsus liidetud asjades R 2330/2011-2 ja R 2369/2011-2, eelkõige osas, mis puudutab loa andmist taotletava kaubamärgi nr 8 320 591 registreerimiseks klassidesse 39 ja 43 kuuluvate vaidlusaluste teenuste jaoks;

mõista hagimenetluse kulud välja kostjalt (EUIPO) ja menetlusse astujalt ning EUIPO vastulausete osakonna menetluse ja teise apellatsioonikoja menetluse kulud menetlusse astujalt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rikkumine.