13.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 382/54


Talan väckt den 15 september 2017 – PlasticsEurope mot Echa

(Mål T-636/17)

(2017/C 382/67)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PlasticsEurope (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna R. Cana, E. Mullier, och F. Mattioli)

Svarande: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan tas upp till sakprövning och bifalla den,

ogiltigförklara beslutet, publicerat den 7 juli 2017, om att uppdatera den nuvarande posten Bisphenol A i kandidatförteckningen som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter på grundval av artikel 57 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (EUT 2006, L 396, s. 1, ”Reach-förordningen”),

förplikta Echa att ersätta rättegångskostnaderna, och

vidta de ytterligare åtgärder som en god rättskipning kräver.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

1.

Första grunden: Sökanden gör gällande att svaranden har åsidosatt principen om rättssäkerhet genom att tillämpa ett inkonsekvent och oförutsebart kriterium för att bedöma de påstådda hormonstörande egenskaperna för människors hälsa.

2.

Andra grunden: Sökanden gör gällande att svaranden har gjort en uppenbart felaktig bedömning och åsidosatt sin omsorgsplikt.

Svaranden har inte lyckats fastställa att Bisphenol A är ett hormonstörande ämne för vilket det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön som leder till betänkligheter som motsvarar de som föranleds av de andra ämnen som förtecknas i leden a–e i Reach-förordningen, med beaktande av att i) svaranden endast har avsett att fastställa att Bisphenol A har ”hormonstörande egenskaper”, ii) kartläggningen av Bisphenol A inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 57 f i Reach-förordningen och de allmänna principerna i unionsrätten, och iii) att svaranden har gjort en uppenbart felaktig bedömning genom att inte beakta gränsen för vad som utgör en säker nivå som en relevant faktor för bedömningen av Bisphenol A mot kriterierna i artikel 57 f i Reach-förordningen, och

Sökanden beaktade inte all relevant information, och särskilt inte CLARITY-BPA studien.

3.

Tredje grunden: Sökanden gör gällande att det överklagade beslutet åsidosätter principerna om rättssäkerhet och skyddet av berättigade förväntningar genom att inte beakta framtida studier vilka hade tillmätts betydelse för bedömningen av Bisphenol A:s påstådda hormonstörande egenskaper, särskilt CLARITY-BPA studien, och genom att inte beakta gränsen för vad som utgör en säker nivå som en relevant faktor för fastställandet av en motsvarande nivå av betänkligheter.

4.

Fjärde grunden: Sökanden gör gällande att det överklagade beslutet strider mot artikel 59 och artikel 57 f i Reach-förordningen genom att identifiera Bisphenol A som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter utifrån de kriterier som avses i artikel 57 f, eftersom artikel 57 f endast omfattar ämnen som ännu inte har identifierats med stöd av artikel 57 a-e.

5.

Femte grunden: Sökanden gör gällande att det överklagade beslutet strider mot artikel 2.8 b i Reach-förordningen eftersom intermediärer undantas från avdelning VII i förordningen. Intermediärer omfattas därför inte av tillämpningsområdet för artiklarna 57 och 59 och inte heller av tillståndet.

6.

Sjätte grunden: Sökanden gör gällande att det överklagade beslutet strider mot proportionalitetsprincipen. Inkluderingen av Bisphenol A i kandidatförteckningen, när det inte är en intermediär, går utöver vad som är ändamålsenligt och nödvändigt för att uppnå det mål som eftersträvas och det är inte den minst ingripande åtgärden som byrån hade kunnat använda sig av.