13.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/54


2017. szeptember 15-én benyújtott kereset – PlasticsEurope kontra ECHA

(T-636/17. sz. ügy)

(2017/C 382/67)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: PlasticsEurope (Brüsszel, Belgium) (képviselők: R. Cana, E. Mullier és F. Mattioli ügyvédek)

Alperes: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

semmisítse meg a 2017. július 7-én közzétett, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) 1907/2006/EK rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: HL 2015. L 212., 39. o.; HL 2010. L 118., 89. o.; HL 2009. L 36., 84. o.; HL 2008. L 141., 22. o.; HL 2007. L 136., 3. o.) 57. cikkének f) pontja alapján a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájára felvett biszfenol–A-ra (BPA) vonatkozó meglévő bejegyzés napra késszé tételéről szóló határozatot;

az ECHA-t kötelezze az eljárási költségek viselésére;

rendeljen el minden, általa szükségesnek ítélt további intézkedést.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az alperes megsértette a jogbiztonság elvét azáltal, hogy nem következetes és előre nem látható kritériumot alkalmazott a BPA állítólagos, emberi egészséget érintő, endokrin károsító tulajdonságainak értékelésére.

2.

A második, arra alapított jogalap, hogy az alperes nyilvánvaló értékelési hibát követett el és megsértette gondossági kötelezettségét.

Az alperes nem bizonyította, hogy BPA endokrin károsító hatóanyag, és van olyan, az emberi egészségre vagy környezetre gyakorolt, valószínű súlyos hatásokra vonatkozó tudományos bizonyíték, amely indokolja a REACH-rendelet 57. cikkének a)–e) pontjában felsorolt hatóanyagokkal azonos aggodalmi szintet, mivel i. az alperes csak azt kívánta bizonyítani, hogy a BPA-nak állítólagos „endokrin károsító tulajdonságai” vannak; ii. BPA azonosítása nem felel meg a REACH-rendelet 57. cikkének f) pontjában felsorolt feltételeknek és az uniós jog általános elveinek; továbbá iii. az alperes nyilvánvaló értékelési hibát vétett, amikor a biztonságos szint meghatározását nem vette releváns tényezőként figyelembe a BPA REACH-rendelet 57. cikkének f) pontjában szereplő feltételek tekintetében történő értékelés során.

Az alperes nem vette figyelembe az össze releváns információt, és különösen a CLARITY-BPA tanulmányt.

3.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat sérti a jogbiztonság és a bizalomvédelem elvét, mivel nem vesz figyelembe olyan várt tanulmányokat, amelyek a BPA endokrin károsító tulajdonságainak értékelése tekintetében relevánsak, különösen a CLARITY-BPA tanulmányt, és azáltal, hogy nem veszi az azonos aggodalmi szint megállapítására releváns tényezőként figyelembe a biztonságos szint meghatározását.

4.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat sérti a REACH-rendelet 59. cikkét és 57. cikkének f) pontját, amikor a BPA-t különös aggodalomra okot adó anyagként azonosítja az 57. cikk f) pontjában szereplő feltétel alapján, mivel az 57. cikk f) pontja csak az 57. cikk a)–e) pontja szerint még nem azonosított anyagokra vonatkozik.

5.

Az ötödik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat sérti a REACH-rendelet 2. cikke (8) bekezdésének b) pontját, mivel az intermedierek mentesülnek a teljes VII. cím alól, és így az 57. és 59. cikk, valamint az engedélyezési eljárás hatályán kívül esnek.

6.

A hatodik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat sérti az arányosság elvét, mivel a BPA-nak – amennyiben az nem intermedier – a jelöltlistára való felvétele meghaladja a kitűzött cél eléréséhez megfelelő és ahhoz szükséges mértékét, és nem az Ügynökség által alkalmazható, legkevésbé korlátozó intézkedés.