13.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 382/54


Tužba podnesena 15. rujna 2017. – PlasticsEurope protiv ECHA-e

(Predmet T-636/17)

(2017/C 382/67)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: R. Cana, E. Mullier, i F. Mattioli, odvjetnici)

Tuženik: Europska agencija za kemikalije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

tužbu proglasi dopuštenom i osnovanom,

poništi odluku, objavljenu 7. srpnja 2017., da se ažurira postojeće uvrštenje Bisfenola A na popis tvari predloženih za uvrštenje, kao posebno zabrinjavajuće tvari, na temelju članka 57. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (SL 2006., L 396, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 23., str. 3. i ispravak SL 2017., L 135, str. 46.; u daljnjem tekstu: Uredba REACH),

naloži ECHA-i snošenje troškova postupka, i

naloži bilo koju drugu mjeru koju smatra pravičnom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe šest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je tuženik povrijedio načelo pravne sigurnosti time što je primijenio neusklađene i nepredvidive kriterije kako bi ocijenio navodna BPA-ova svojstva endokrine disrupcije („ED”) koja utječu na ljudsko zdravlje.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je tuženik počinio očitu pogrešku u ocjeni i na tome da je povrijedio svoju dužnost pažnje.

Tuženik nije utvrdio da je BPA tvar koja ima svojstva endokrine disrupcije kod koje postoje znanstveni dokazi o vjerojatnim ozbiljnim učincima na zdravlje ljudi ili okoliš koji su jednako zabrinjavajući kao učinci drugih tvari iz točaka od (a) do (e) članka 57. Uredbe REACH, s obzirom na to (i) da je tuženik samo nastojao utvrditi da BPA navodno ima „svojstva endokrine disrupcije”, (ii) da identifikacija BPA-a nije u skladu s kriterijima navedenim u članku 57. točki (f) Uredbe REACH i općim načelima prava Unije, i (iii) da je tuženik počinio očitu pogrešku u ocjeni time što nije uzeo u obzir izračun sigurne razine, kao čimbenika koji je relevantan za BPA-ovu procjenu s obzirom na kriterije iz članka 57. točke (f) Uredbe REACH; i

Tuženik nije uzeo u obzir sve relevantne informacije, i osobito studiju CLARITY-BPA.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijanom odlukom povređuju načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja jer nisu uzete u obzir očekivane studije koje su bile priznate kao relevantne za ocjenu navodnih BPA-ovih ED svojstava, i osobito studija CLARITY-BPA, i jer nije uzeto u obzir izračun sigurne razine, kao čimbenika koji je relevantan za utvrđenje jednake zabrinutosti.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijanom odlukom povrjeđuju članak 59. i članak 57. točka (f) Uredbe REACH jer je njome određeno da je BPA posebno zabrinjavajuća tvar na temelju kriterija iz članka 57. točke (f), s obzirom na to da članak 57. točka (f) obuhvaća samo tvari koje još nisu identificirane u skladu s člankom 57. točkama (a) do (e).

5.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da se pobijanom odlukom povrjeđuje članak 2. stavak 8. točka (b) Uredbe REACH, s obzirom na to da su intermedijeri izuzeti od odredaba cijele glave VII., i da su stoga izvan područja primjene članaka 57. i 59., te za njih nije potrebna autorizacija.

6.

Šesti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je pobijanom odlukom povrijeđeno načelo proporcionalnosti, jer se uvrštenjem BPA-a na popis tvari predloženih za uvrštenje, iako nije riječ o intermedijeru, prekoračuju granice onoga što je prikladno i nužno za postizanje željenog cilja i jer nije riječ o najmanje ograničavajućoj mjeri koju je Europska agencija za kemikalije mogla primijeniti.