13.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 382/54


15. septembril 2017 esitatud hagi – PlasticsEurope versus ECHA

(Kohtuasi T-636/17)

(2017/C 382/67)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: PlasticsEurope (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaat R. Cana, E. Mullier ja F. Mattioli)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagivaldus vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

tühistada 7. juulil 2017 avaldatud otsus, millega uuendati määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (ELT 2006, L 396, lk 1; edaspidi „REACH-määrus“), artikli 57 punkti f kohast Bisfenool-A (BPA) kehtivat sissekannet kandidaatainete loetellu väga ohtliku ainena;

mõista kohtukulud välja ECHA-lt; ja

võtta muid või edasisi meetmeid, mida kohus peab vajalikuks.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kuus väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on kostja rikkunud õiguskindluse põhimõtet, kuna kohaldas inimeste tervisele väidetavalt endokriinseid häireid põhjustavate BPA omaduste hindamiseks arusaamatut ja ettenägematut kriteeriumi.

2.

Teise väite kohaselt on kostja teinud ilmse hindamisvea ja rikkunud hoolsuskohustust.

Kostja ei ole suutnud tõendada, et BPA on endokriinseid häireid põhjustav aine, mille kohta on olemas teaduslikud andmed, et nad võivad avaldada inimeste tervisele või keskkonnale tõsist mõju, mis põhjustab samaväärset ohtu kui REACH-määruse artikli 57 punktides a–e loetletud ainete poolt avaldatav mõju, esiteks, võttes arvesse, et soovis kostja üksnes tõendada, et BPA-l on väidetavalt endokriinseid häireid põhjustavad omadused, teiseks, et BPA määratlemine ei vasta REACH-määruse artikli 57 punktis f ette nähtud kriteeriumidele ja EL õiguse üldpõhimõtetele, ning kolmandaks, et kostja on teinud ilmse hindamisvea, kuna ei arvestanud ohutu taseme arvutamist kui asjaomast faktorit BPA hindamisel REACH-määruse artikli 57 punkti f kriteeriumide põhjal; ning

kostja ei arvestanud muud asjaomast teavet, eriti CLARITY-BPA uuringut.

3.

Kolmanda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid, kuna selles ei arvestatud oodatavaid uuringuid, mis olid tunnistatud BPA väidetavate endokriinseid häireid põhjustavate omaduste suhtes asjakohasteks, eriti CLARITY-BPA uuringut ja kuna otsuses ei peetud ohutu taseme arvutamist asjassepuutuvaks faktoriks võrdväärse riski taseme tuvastamisel.

4.

Neljanda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus REACH-määruse artiklit 59 ja artikli 57 punkti f, kui määratles artikli 57 punktis f loetletud kriteeriumide alusel BPA-d väga ohtliku ainena, kuna artikli 57 punkt f hõlmab vaid neid aineid, mida ei ole veel artikli 57 punktide a–e alusel määratletud.

5.

Viienda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus REACH-määruse artikli 2 lõike 8 punkti b, kuna vaheained jäävad täielikult välja VII jaotise kohaldamisalast ja seega väljapoole artiklite 57 ja 59 kohaldamisala ja autoriseerimise kohaldamisala.

6.

Kuuenda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus proportsionaalsuse põhimõtet, kuna BPA lisamine kandidaatainete loetellu, olgugi et see ei ole vaheaine, läheb kaugemale sellest, mis on kohane ja vajalik taotletava eesmärgi saavutamiseks, ega ole kõige vähem piirav meede, mida Euroopa Kemikaaliamet võiks kasutada.