30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/39


Acțiune introdusă la 18 septembrie 2017 – Republica Cehă/Comisia

(Cauza T-629/17)

(2017/C 369/53)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek, J. Vláčil și T. Müller, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2017) 4682 final din 6 iulie 2017 de anulare a unei părți din ajutorul din Fondul social european pentru programul operațional Formare în materie de competitivitate în cadrul obiectivelor „Convergență” și „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” în Republica Cehă, precum și a unei părți din ajutorul din Fondul european de dezvoltare regională pentru programele operaționale Cercetare și dezvoltare pentru inovare în cadrul obiectivului „Convergență” în Republica Cehă și Ajutor tehnic în cadrul obiectivelor „Convergență” și „Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” în Republica Cehă;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv întemeiat pe încălcarea articolului 99 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 (1) al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 coroborat cu articolul 16 litera (b) din Directiva 2004/18/CE (2) a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (denumită în continuare „Directiva 2004/18”). Astfel, Comisia a efectuat corecții financiare pentru pretinse neregularități în domeniul achizițiilor publice, care corespund totuși unei proceduri autorizate de articolul 16 litera (b) din Directiva 2004/18. Comisia consideră în mod eronat că derogarea de la normele în materia achizițiilor publice, prevăzută la articolul 16 litera (b) din Directiva 2004/18, referitoare la conținutul programelor, se aplică numai autorităților contractante care sunt societăți de radiodifuziune.


(1)  JO L 210, p.25, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 64.

(2)  JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116.