30.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 369/39


Prasība, kas celta 2017. gada 18. septembrī – Čehijas Republika/Komisija

(Lieta T-629/17)

(2017/C 369/53)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Čehijas Republika (pārstāvji – M. Smolek, J. Vláčil un T. Müller)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2017. gada 6. jūlija Īstenošanas Lēmumu C(2017) 4682 final, ar ko ir atcelta daļa no Eiropas Sociālā fonda palīdzības darbības programmai Izglītība konkurētspējas jomā saskaņā ar “Konverģences” un “Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības” mērķiem Čehijas Republikā, kā arī daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda palīdzības darbības programmām Pētniecība un attīstība Inovāciju jomā saskaņā ar “Konverģences” mērķiem Čehijas Republikā un Tehniskā palīdzība saskaņā ar “Konverģences” un “Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības” mērķiem Čehijas Republikā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza vienu pamatu, apgalvojot, ka ir pārkāpts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006 (1), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 99. panta 1. punkta a) apakšpunkts, skatot to kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK (2) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 16. panta b) punktu. Komisija esot noteikusi finanšu korekcijas saistībā ar apgalvotajiem pārkāpumiem publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā, lai gan šie līgumi atbilst Direktīvas 2004/18 16. panta b) punktā paredzētajai procedūrai. Komisija esot kļūdaini uzskatījusi, ka Direktīvas 2004/18 16. panta b) punktā paredzētais izņēmums no publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumiem, kurš attiecas uz programmu saturu, ir piemērojams tikai tām līgumslēdzējām iestādēm, kuras ir raidorganizācijas.


(1)  OV 2006, L 210, 25. lpp.

(2)  OV 2004, L 134, 114. lpp.