30.10.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 369/38


Talan väckt den 13 september – Polen mot kommissionen

(Mål T-624/17)

(2017/C 369/52)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 30 juni 2017 om statligt stöd SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) som Polen genomfört avseende detaljhandelskatt, som anmälts under dokument C (2017) 4449, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Felaktig klassificering av den polska detaljhandelskatten som statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF på grund av en uppenbart oriktig bedömning av kravet på selektivitet.

2.

Andra grunden: Bristfällig och otillräcklig motivering av det angripna beslutet.