30.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 369/38


13. septembril 2017 esitatud hagi – Poola versus komisjon

(Kohtuasi T-624/17)

(2017/C 369/52)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 30. juuni 2017. aasta otsus riigiabi kohta (asi SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN)), mida Poola andis seoses jaemüügisektori suhtes kohaldatava maksuga, teatavaks tehtud numbri C(2017) 4449 all;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et kuna valikulisuse eelduse hindamisel on tehtud ilmne viga, on jaemüügisektori suhtes kohaldatav Poola maks valesti kvalifitseeritud riigiabiks ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsus on puudulikult ja ebapiisavalt põhjendatud.