30.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 369/38


Sag anlagt den 13. september 2017 — Polen mod Europa-Kommissionen

(Sag T-624/17)

(2017/C 369/52)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Republikken Polen (ved B. Majczyna)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 30. juni 2017 om statsstøtte SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), som Polen har ydet gennem en afgift i detailsektoren, meddelt under nr. C(2017) 4449, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1.

Første anbringende: fejlagtig kvalifikation af den polske afgift i detailsektoren som statsstøtte i henhold til artikel 107, stk. 1, TEUF som følge af en åbenbart fejlagtig vurdering af betingelsen om selektivitet.

2.

Andet anbringende: mangelfuld og utilstrækkelig begrundelse af den anfægtede afgørelse.