27.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/42


Acțiune introdusă la 7 septembrie 2017 – Vialto Consulting/Comisia

(Cauza T-617/17)

(2017/C 402/56)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Vialto Consulting Kft. (Budapesta, Ungaria) (reprezentant: V. Christianos, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea Comisiei la plata către reclamantă a sumei de 190 951,93 euro cu titlu de prejudiciu efectiv cauzat reclamantei și a sumei de 129 992,63 euro cu titlu de beneficiu nerealizat, cu dobânzi de întârziere de la momentul pronunțării hotărârii în prezenta cauză până la achitarea integrală a debitului;

obligarea Comisiei la plata către reclamantă a sumei de 150 000 de euro, pentru repararea prejudiciului cauzat reputației profesionale a reclamantei, cu dobânzi de întârziere de la momentul pronunțării hotărârii în prezenta cauză până la achitarea integrală a debitului, și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivele și principalele argumente

Prin prezenta acțiune, societatea pe acțiuni denumită „Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság” (denumită în continuare „Vialto”) solicită Tribunalului Uniunii Europene, în temeiul articolului 340 al doilea paragraf TFUE coroborat cu articolul 268 TFUE, repararea prejudiciului suferit din cauza conduitei ilicite a Oficiului European de luptă antifraudă (denumit în continuare: „OLAF”) și a altor servicii ale Comisiei Europene (denumită în continuare: „Comisia”), în executarea contractului de prestări de servicii finanțat de Uniunea Europeană numărul TR2010/0311.01-02/001 încheiat între Unitatea centrală finanțări și achiziții publice (denumită în continuare: CFCU) a Republicii Turcia și consorțiul de întreprinderi la care a participat Vialto.

În special, Comisia – atât prin intermediul OLAF cât și prin intermediul altor servicii ale sale – a cauzat Vialto următoarele prejudicii: (a) un prejudiciu material în cuantum de 190 951,93 euro cu titlu de prejudiciu efectiv; (b) un prejudiciu material în cuantum de 129 992,63 euro cu titlu de beneficiu nerealizat; și (c) un prejudiciu moral în cuantum de 150 000 de euro, în considerarea prejudiciului cauzat reputației sale profesionale.

Vialto susține că a suferit prejudiciul sus menționat din cauza acțiunilor și omisiunilor Comisiei atât în cursul inspecției la fața locului efectuată de OLAF la Vialto cât și în urma acesteia. Vialto susține, în plus, că Comisia încălcat următoarele norme care conferă drepturi particularilor:

articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul 2185/1996 în legătură cu desfășurarea inspecțiilor din partea OLAF, și în special în legătură cu competența atribuită, limitată la controlul efectuat de Oficiul în discuție;

principiul bunei administrări, principiul protecției încrederii legitime și principiul proporționalității, în legătură cu controlul efectuat de OLAF;

dreptul de a fi ascultat, în legătură cu activitățile Direcției generale a Politicii europene de vecinătate și a negocierilor privind extinderea a Comisiei în urma inspecției OLAF.