27.11.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 402/42


Prasība, kas celta 2017. gada 7. septembrī – Vialto Consulting/Komisija

(Lieta T-617/17)

(2017/C 402/56)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vialto Consulting Kft. (Budapešta, Ungārija) (pārstāvis – V. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

piespriest Komisijai samaksāt prasītājai summu EUR 190 951,93 apmērā sakarā ar prasītājai nodarītajiem zaudējumiem, un EUR 129 992,63 saistībā ar negūto peļņu, pieskaitot kavējuma procentus, sākot no sprieduma šajā strīdā pasludināšanas līdz pilnīgai atlikuma samaksai;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājai summu EUR 150 000 apmērā, lai kompensētu prasītājas profesionālajai reputācijai nodarīto kaitējumu, pieskaitot kavējuma procentus, sākot no sprieduma šajā strīdā pasludināšanas līdz pilnīgai atlikuma samaksai, un

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājai radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību akciju sabiedrība “Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság” (turpmāk tekstā – “Vialto”) lūdz Eiropas Savienības Vispārējo tiesu saskaņā ar LESD 340. panta otro daļu, lasot to kopsakarā ar LESD 268. pantu, atlīdzināt zaudējumus, kas radušies saistībā ar krāpšanas apkarošanas biroja (turpmāk tekstā – “OLAF”) un citu Eiropas Komisijas dienestu (turpmāk tekstā – “Komisija”) prettiesisko rīcību, izpildot Eiropas Savienības finansēto pakalpojumu sniegšanas līgumu Nr. TR2010/0311.01–02/001, kas noslēgts starp Turcijas Republikas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk tekstā – “CFLA”) un uzņēmumu konsorciju, kura dalībniece ir Vialto.

It īpaši Komisija, izmantojot gan OLAF, gan citas savas struktūrvienības, nodarīja Vialto šādus zaudējumus: a) materiālos zaudējumus EUR 190 951,93 apmērā saistībā ar faktiskajiem zaudējumiem; b) materiālos zaudējumus EUR 129 992,63 apmērā saistībā ar negūto peļņu; un c) morālo kaitējumu EUR 150 000 apmērā, lai kompensētu kaitējumu tās profesionālajai reputācijai.

Vialto apgalvo, ka iepriekš minētais kaitējums tai ir ticis nodarīts Komisijas veikto darbību vai bezdarbības rezultātā gan OLAF attiecībā uz Vialto veiktās pārbaudes uz vietas laikā, gan pēc tam. Vialto turklāt apgalvo, ka Komisija ir pārkāpusi šādus noteikumus, kas piešķir tiesības privātpersonām:

Regulas Nr. 2185/1996 7. panta 1. punktu saistībā ar OLAF veiktajām pārbaudēm, un it īpaši attiecībā uz tam piešķirtajām un ierobežotajām pilnvarām veikt vienīgi attiecīgā biroja pārbaudi;

labas pārvaldības principu, tiesiskās paļāvības aizsardzības principu un samērīguma principu saistībā ar OLAF veikto pārbaudi;

tiesības tikt uzklausītam saistībā ar Komisijas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta rīcību pēc OLAF veiktās pārbaudes.