27.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 402/42


Kanne 7.9.2017 – Vialto Consulting v. komissio

(Asia T-617/17)

(2017/C 402/56)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Unkari) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan komission maksamaan kantajalle 190 951,93 euron määrän kantajalle tosiasiallisesti aiheutuneista vahingoista ja 129 992,63 euron määrän saamatta jääneistä voitoista viivästyskorkoineen, jotka lasketaan nyt käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion antamispäivästä aina täysimääräiseen maksamiseen asti

velvoittamaan komission maksamaan kantajalle 150 000 euron määrän korvauksena vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen ammatilliselle maineelle, viivästyskorkoineen, jotka lasketaan nyt käsiteltävässä asiassa annettavan tuomion antamispäivästä aina täysimääräiseen maksamiseen asti

velvoittamaan komission korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Nyt käsiteltävällä kanteellaan Vialto Consulting Korlátont Felelősségű Társaság -niminen osakeyhtiö (jäljempänä Vialto) vaatii SEUT 340 artiklan toisen kohdan, luettuna yhdessä SEUT 268 artiklan kanssa, perusteella korvausta vahingosta, joka sille on aiheutunut petostentorjuntaviraston (jäljempänä OLAF) ja muiden Euroopan komission yksiköiden (jäljempänä komissio) lainvastaisesta toiminnasta EU:n rahoittaman palveluhankintasopimuksen nro TR2010/0311.01-02/001 suorittamisen yhteydessä; kyseinen sopimus oli tehty Turkin tasavallan rahoitus- ja sopimuskeskusyksikön (CFCU) ja yrityskonsernin, johon Vialto kuului, välillä.

Komissio oli aiheuttanut – sekä OLAFin että muiden komission yksiköiden välityksellä – Vialtolle erityisesti seuraavat vahingot: (a) tosiasiallinen omaisuusvahinko, jonka suuruus on 190 951,93 euroa; (b) saamatta jääneet voitot, joiden suuruus on 129 992,63 euroa ja (c) aineeton vahinko, jonka suuruus on 150 000 euroa, ammatillisen maineen loukkaamisen vuoksi.

Nämä vahingot olivat aiheutuneet Vialtolle komission toiminnasta ja laiminlyönneistä OLAFin Vialtossa paikan päällä suorittamien tarkastusten aikana ja jälkeen. Komissio on rikkonut erityisesti seuraavia, yksityisten oikeussubjektien oikeuksia koskevia sääntöjä:

asetuksen N:o 2185/1996 7 artiklan 1 kohtaa OLAFin suorittamien tarkastusten suorittamisen osalta, erityisesti sille siirrettyjen rajoitettujen tarkastusvaltuuksien osalta

oikeutta hyvään hallintoon, luottamuksensuojaa ja suhteellisuusperiaatetta OLAFin suorittamiin tarkastuksiin nähden

oikeutta tulla kuulluksi naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission pääosaston toimien osalta sen jälkeen, kun OLAFin suorittamat tarkastukset oli päätetty.