27.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/42


7. septembril 2017 esitatud hagi – Vialto Consulting versus komisjon

(Kohtuasi T-617/17)

(2017/C 402/56)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungari) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

mõista komisjonilt hagejale välja summa 190 951,93 eurot talle tekitatud varalise kahju hüvitisena, summa 129 992,63 eurot saamata jäänud tulu ja viivis käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest kuni kõigi kohustuste täitmiseni;

mõista komisjonilt hagejale välja summa 150 000 eurot talle tekitatud kutsealase maine kahjustamise eest ja viivis käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest kuni kõigi kohustuste täitmiseni, ning

mõista hageja kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagiavalduses palub osaühing Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (edaspidi „Vialto“) Euroopa Liidu Üldkohtul ELTL artikli 340 teise lõigu alusel, koosmõjus ELTL artikliga 268, hüvitada kahju, mis talle on tekitatud Pettustevastase Ameti („OLAF“) ja Euroopa Komisjoni („komisjon“) teenistuste õigusvastase tegevusega Türgi Vabariigi rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse („CFCU“) ja ettevõtjate konsortsiumi, millesse kuulus ka Vialto, vahel sõlmitud ning Euroopa Liidu rahastatud teenuselepingu nr TR2010/0311.01-02/001 täitmisel.

Konkreetselt on komisjon – nii OLAF kui ka komisjoni teenistused – tekitanud Vialtole järgmist kahju: (a) varaline kahju summas 190 951,93 eurot otsese kahjuna; (b) varaline kahju summas 129 992,63 eurot saamata jäänud tuluna; ja (c) mittevaraline kahju summas 150 000 eurot kutsealal maine kahjustamisest tuleneva kahjuna.

Vialto on seisukohal, et talle tekitati kahju komisjoni tegude ja tegevusetusega nii OLAFi poolt Vialto suhtes läbi viidud kohapealse kontrolli käigus kui pärast seda kontrolli. Vialto märgib täpsemalt, et komisjon rikkus järgmisi isikutele õigusi andvaid norme:

määruse nr 2185/1996 artikli 7 lõiget 1 seoses OLAFi poolt kontrollide läbiviimisega, eriti seoses talle antud ja piiratud kontrollipädevusega;

õigust heale haldusele, õigust õiguspärase ootuse kaitsele ja proportsionaalsuse põhimõtet seoses OLAFi läbi viidud kontrolliga;

õigust olla ärakuulatud seoses komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi tegevusega pärast OLAFi kontrolle.