6.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 374/45


Acțiune introdusă la 7 septembrie 2017 – Bonnafous/EACEA

(Cauza T-614/17)

(2017/C 374/68)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

declararea prezentei acțiuni ca admisibilă și întemeiată;

în consecință:

anularea deciziei din data de 14 noiembrie 2016 de concediere a reclamantului;

anularea deciziei AHCC din data de 2 iunie 2017 de respingere a reclamației reclamantului din 3 februarie 2017;

acordarea sumei de 15 000 de euro reclamantului pentru prejudiciul moral suferit;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 84 CEAA, pe neregularitățile procedurale săvârșite de Agenția pârâtă, pe încălcarea principiului bunei administrări și pe obligația de solicitudine, precum și pe încălcarea dreptului la apărare al reclamantului și, în special, a dreptului său de a fi ascultat.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe lipsa unor condiții normale de probă, precum și pe încălcarea principiului bunei administrări și a obligației de solicitudine.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe lipsa unor obiective clar definite, pe încălcarea articolului 80 CEAA, precum și pe nerespectarea principiului corespondenței între grupa de funcții IV și sarcinile atribuite reclamantului.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că raportul privind perioada de probă ar fi întemeiat pe motive vădit eronate.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de solicitudine și a principiului bunei administrări, precum și pe un abuz de putere.