6.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 374/45


Kanne 7.9.2017 – Bonnafous v. EACEA

(Asia T-614/17)

(2017/C 374/68)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Laurence Bonnafous (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Vastaaja: Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että kanne on perusteltu ja hyväksymään sen

tämän seurauksena

kumoamaan 14.11.2016 päivätyn päätöksen, jolla kantaja irtisanottiin

kumoamaan työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 2.6.2017 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan 3.2.2017 tekemä valitus

myöntämään kantajalle 15 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 84 artiklan rikkomiseen, vastaajana olevan viraston tekemiin menettelyvirheisiin, hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen ja huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin sekä kantajan puolustautumisoikeuksien ja erityisesti hänen kuulluksi tulemista koskevan oikeutensa loukkaamiseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu koeajan tavanomaisten olosuhteiden puuttumiseen sekä hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen ja huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu selkeästi määriteltyjen tavoitteiden puuttumiseen, muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 80 artiklan rikkomiseen ja sen periaatteen laiminlyöntiin, jonka mukaan tehtäväryhmän IV ja kantajalle annettujen työtehtävien on vastattava toisiaan.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen seikkaan, että koeajan päätteeksi laaditun kertomuksen perustelut ovat väitetysti ilmeisen virheelliset.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin ja hyvän hallinnon periaatteen loukkaamiseen sekä harkintavallan väärinkäyttöön.