6.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 374/45


Sag anlagt den 7. september 2017 — Bonnafous mod EACEA

(Sag T-614/17)

(2017/C 374/68)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: Forvaltningsorganet for »Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur« (EACEA)

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling og sagsøgeren gives medhold.

Følgelig:

Annullation af afgørelsen af 14. november 2016 om afskedigelse af sagsøgeren.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 2. juni 2017 om afslag på sagsøgerens klage af 3. februar 2017.

Sagsøgeren tildeles et beløb på 15 000 EUR for den lidte ikke-økonomiske tab.

EACEA tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1.

Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 84 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, procedurefejl begået af det sagsøgte forvaltningsorgan, tilsidesættelse af princippet om god forvaltning og af omsorgspligten samt tilsidesættelse af sagsøgerens ret til forsvar og navnlig af sagsøgerens ret til at blive hørt.

2.

Andet anbringende om, at der ikke forelå normale vilkår for prøvetiden samt om tilsidesættelse af princippet om god forvaltning og af omsorgspligten.

3.

Tredje anbringende om, at der ikke forelå klart definerede mål, tilsidesættelse af artikel 80 i ansættelsesvilkårene samt manglende overholdelse af princippet om sammenhæng mellem ansættelsesgruppe IV og de opgaver, sagsøgeren blev tildelt.

4.

Fjerde anbringende om, at prøvetidsudtalelsen hviler på en åbenbar urigtig begrundelse.

5.

Femte anbringende om tilsidesættelse af omsorgspligten og af princippet om god forvaltning samt om, at der foreligger magtfordrejning.