6.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 374/45


Žaloba podaná dne 7. září 2017 – Bonnafous v. EACEA

(Věc T-614/17)

(2017/C 374/68)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Laurence Bonnafous (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

určil, že tato žaloba je přípustná a důvodná;

a v důsledku toho:

zrušil rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2016 o propuštění žalobkyně;

zrušil rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 2. června 2017, jímž byla zamítnuta stížnost žalobkyně ze dne 3. února 2017;

přiznal žalobkyni částku ve výši 15 000 eur jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy;

uložil žalované náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vychází z porušení článku 84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, procesních pochybení žalované agentury, porušení zásady řádné správy a povinnosti péče, jakož i porušení práv obhajoby žalobkyně a zejména jejího práva být vyslechnuta.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z neexistence běžných podmínek zkušební doby, jakož i z porušení zásady řádné správy a povinnosti péče.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z nedostatku jasně definovaných cílů, porušení článku 80 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, jakož i z nerespektování zásady vztahu mezi funkční skupinou IV a úkoly, kterými byla žalobkyně pověřena.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází ze skutečnosti, že zpráva o průběhu zkušební doby se zakládala na zjevně nesprávném odůvodnění.

5.

Pátý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti péče a zásady řádné správy, jakož i ze zneužití pravomoci.