6.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 374/45


Жалба, подадена на 7 септември 2017 г. — Bonnafous/EACEA

(Дело T-614/17)

(2017/C 374/68)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Laurence Bonnafous (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues и A. Blot, avocats)

Ответник: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да обяви настоящата жалба за допустима и основателна,

И вследствие на това:

Да отмени решението от 14 ноември 2016 г. за уволнение на жалбоподателя,

Да отмени решението на органа по назначаване от 2 юни 2017 г., с което е отхвърлена жалбата по административен ред, подадена от жалбоподателя на 3 февруари 2017 г.,

Да присъди на жалбоподателя сумата от 15 000 EUR за претърпените неимуществени вреди,

Да осъди ответника да заплати изцяло съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание, изведено от нарушение на член 84 от Условията за наемане на други служители на ЕС, от процесуални нарушения, допуснати от агенцията — ответник, от нарушение на принципа на добра администрация и на задължението за полагане на грижа, както и нарушение на правото на защита на жалбоподателя и по-специално на правото ѝ на изслушване.

2.

Второто основание, изведено от липса на нормални условия в срока за изпитване, както и нарушение на принципа на добра администрация и на задължението за полагане на грижа.

3.

Третото основание, изведено от липса на ясно определени цели, нарушение на член 80 от Условията за наемане на други служители на ЕС, както и незачитане на принципа на съответствие между функционална група IV и възложените задачи на жалбоподателя.

4.

Четвъртото основание, изведено от обстоятелството, че доклада за срока за изпитване се основавал на явно неправилни мотиви.

5.

Петото основание, изведено от нарушение на задължението за полагане на грижа и принципа на добра администрация, както и от злоупотреба с власт.