6.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 374/45


7. septembril 2017 esitatud hagi – All Star versus EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Kinga talla kuju)

(Kohtuasi T-611/17)

(2017/C 374/67)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: All Star CV (Beaverton, Oregon, Ühendriigid) (esindajad: advokaadid R. Kunze, G. Würtenberger)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Carrefour Hypermarchés (Evry, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ruumiline kaubamärk (Kinga talla kuju) – ELi kaubamärk nr 7 497 373

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 27. juuni 2017. aasta otsus asjas R 952/2014-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse nr 207/2009 artiklite 62, 63 ja 64 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 76 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artiklite 75 ja 78 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artiklite 63 ja 75 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 ja artikli 7 lõike 1 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 2 ja artikli 7 lõike 3 rikkumine;

määruse nr 207/2009 artikli 77 rikkumine.