23.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 357/30


Tožba, vložena 6. septembra 2017 – ICL IP Terneuzen in ICL Europe Coöperatief/Komisija

(Zadeva T-610/17)

(2017/C 357/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Nizozemska) in ICL Europe Coöperatief UA (Amsterdam, Nizozemska) (zastopnici: R. Cana in E. Mullier, odvetnici)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

razglasi za nično Uredbo Komisije (EU) 2017/999 z dne 13. junija 2017 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL 2017, L 150, str. 7), v delu v katerem vključuje n-propil bromid v Prilogo XIV k Uredbi REACH;

toženi stranki naloži plačilo stroškov tega postopka in

sprejme ostale potrebne ukrepe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: Evropska komisija je naredila očitno napako pri presoji, ker ni upoštevala vseh upoštevnih dejstev, in je kršila načelo dobrega upravljanja.

Tožeči stranki navajata, da je Komisija storila očitno napako pri presoji, ker ni skrbno in nepristransko upoštevala upoštevnih informacij, ki sta jih tožeči stranki posredovali Evropski komisiji in kažejo na to, da snov ni izpolnjevala meril za vključitev v prednostni seznam in v Prilogo XIV k Uredbi REACH. Če bi Evropska komisija upoštevala te informacije, bi snov po mnenju tožečih strank dobila oceno, ki je nižja ali podobna oceni drugih snovi, ki v istem obdobju niso bile vključene na prednostni seznam, in snov z izpodbijano uredbo ne bi bila vključena v Prilogo XIV k Uredbi REACH.

2.

Drugi tožbeni razlog: izpodbijana uredba krši člen 55 Uredbe REACH in je v nasprotju s ciljem konkurenčnosti, ki ga vsebuje Uredba REACH, poleg tega pa posega v pravico do trgovanja.

Tožeči stranki navajata, da je izpodbijana uredba v nasprotju s ciljem konkurenčnosti, ki ga vsebuje Uredba REACH, in zlasti s ciljem Naslova VII „Avtorizacija“ te uredbe, zaradi česar vpliva na konkurenčni položaj tožečih strank, poleg tega pa ovira pravico tožečih strank do trgovanja, s tem ko je bila snov vključena na prednostni seznam kljub informacijam, ki so kazale na to, da snov ni izpolnjevala pogojev za vključitev na prednostni seznam in v Prilogo XIV.

3.

Tretji tožbeni razlog: Evropska komisija je kršila pravico tožečih strank do obrambe in svojo obveznost obrazložitve.

Tožeči stranki navajata, da je Evropska komisija kršila njuno pravico do obrambe in svojo obveznost obrazložitve, s tem da ni navedla razlogov za „združevanje“ snovi skupaj s trikloretilenom, kljub temu, da je Evropska agencija za kemikalije (ECHA) izrecno priznala (v Smernicah za uvrščanje na prednostni seznam), da morajo biti v primerih, ko se upoštevajo dejavniki, kakšno je „združevanje“, ki niso formalna merila, ki so navedena v členu 58(3), razlogi za uvrstitev na prednostni seznam jasno navedeni in skladni z vlogo in namenom priporočilne faze postopka avtorizacije.

4.

Četrti tožbeni razlog: izpodbijana uredba krši legitimna pričakovanja tožečih strank.

Tožeči stranki trdita, da sprejetje izpodbijane uredbi krši njuna legitimna pričakovanja, s tem da ni skladna s Smernicami za uvrščanje na prednostni seznam. Tožeči stranki posebej navajata, da je vključitev snovi n-propil bromid na prednostni seznam in v Prilogo XIV kršila njuna legitimna pričakovanja, da bodo količinsko merilo in razlogi za združevanje uporabljeni tako, kot so določeni v Smernicah za uvrščanje na prednostni seznam in v Splošnih smernicah.

5.

Peti tožbeni razlog: izpodbijana uredba krši načelo sorazmernosti.

Tožeči stranki navajata, da bi morala Evropska komisija ugotoviti, da je primerno, da se vključitev snovi n-propil bromid v Prilogo XIV k izpodbijani uredbi odloži, in da bi bilo to manj obremenjujoče, ker tožeči stranki ne bi trpeli posledic vključitve v Prilogo XIV že sedaj, temveč šele ko bi bila snov n-propil bromid pravilno vključena v Prilogo XIV, glede na dejansko relativno visoko prioriteto.

6.

Šesti tožbeni razlog: izpodbijana uredba krši načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije.

Tožeči stranki navajata, da izpodbijana uredba krši načelo enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije, ker to snov obravnava drugače – s tem ko jo vključuje v Prilogo XIV k Uredbi REACH – od drugih snovi, med drugim od snovi antimonsko-svinčeno rumena. Kot navajata tožeči stranki, sta obe snovi v primerljivem položaju: obe sta bili z vidika vključitve v prednostni seznam preučeni v istem obdobju, obe sta (ali bi morali) prejeti skupno prednostno oceno 17 in v obeh primerih je njuna prednostna ocena temeljila na razlogih združevanja. Vendar pa, kot navajata tožeči stranki, sta ju ECHA in Evropska komisija obravnavali različno, ker je bila zadevna snov priporočena za vključitev in kasneje vključena v Prilogo XIV, medtem ko vključitev snovi antimonsko-svinčeno rumena ni bila priporočena in zato tudi ni bila vključena v Prilogo XIV.