23.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 357/30


Žaloba podaná 6. septembra 2017 – ICL-IP Terneuzen a ICL Europe Coöperatief/Komisia

(Vec T-610/17)

(2017/C 357/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: ICL-IP Terneuzen, BV (Terneuzen, Holandsko) a ICL Europe Coöperatief UA (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: R. Cana a E. Mullier, advokátky)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil nariadenie Komisie (EÚ) 2017/999 z 13. júna 2017, ktorým sa mení príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 150, 2017, s. 7), a to v rozsahu, v akom sa ním zahŕňa nPB do prílohy XIV nariadenia REACH,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy tohto konania a

nariadil akékoľvek iné alebo ďalšie opatrenie na účely spravodlivého rozhodnutia sporu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobkyne uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Európska komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď nezohľadnila všetky relevantné skutočnosti a porušila zásadu riadnej správy vecí verejných.

Žalobkyne tvrdia, že Európska komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď starostlivo a nestranne neprihliadla na relevantné informácie, ktoré žalobkyne predložili Európskej komisii a ktoré preukazovali, že predmetná látka nespĺňa kritériá prioritizácie a zahrnutia do prílohy XIV nariadenia REACH. Ak by podľa žalobkýň Európska komisia tieto informácie zohľadnila, predmetná látka by získala nižšie alebo podobné skóre ako iné látky, ktorým nebola udelená priorita v rovnakom cykle prioritizácie, a predmetná látka by nebola napadnutým nariadením zahrnutá do prílohy XIV nariadenia REACH.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté nariadenie porušuje článok 55 nariadenia REACH a je v rozpore s cieľom nariadenia REACH týkajúcim sa konkurencieschopnosti, a že narúša právo obchodovať.

Žalobkyne tvrdia, že napadnuté nariadenie odporuje cieľom konkurencieschopnosti nariadenia REACH a predovšetkým jeho hlavy VII týkajúcej sa autorizácie, čím ovplyvňuje konkurencieschopnosť žalobkýň a bráni právam žalobkýň na obchodovanie tým, že udeľuje prioritu predmetnej látke napriek informácii, ktorá preukazuje, že predmetná látka nespĺňa kritériá prioritizácie a zahrnutia do prílohy XIV.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Európska komisia porušila právo žalobkýň na obranu a svoju povinnosť odôvodnenia.

Žalobkyne tvrdia, že Európska komisia porušila ich právo na obranu a svoju povinnosť odôvodnenia, keď neuviedla dôvody, prečo predmetnú látku „zoskupila“ s trichlóretylénom napriek skutočnosti, že Európska chemická agentúra výslovne uznala (v Usmernení k prístupu prioritizácie), že v prípade, že sa zohľadňujú faktory ako „zoskupovanie“, ktoré nie sú súčasťou formálnych kritérií článku 58 ods. 3, dôvody prioritizácie sa musia jasne vyjadriť a musia byť v súlade s úlohou a účelom kroku odporúčania v procese autorizácie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté nariadenie porušuje legitímne očakávania žalobkýň.

Žalobkyne tvrdia, že prijatie napadnutého nariadenia porušuje ich legitímne očakávania, keďže nie je v súlade s usmernením k prioritizácii. Žalobkyne konkrétne tvrdia, že prioritizácia a zahrnutie nPB do prílohy XIV porušuje ich legitímne očakávania, že kritérium objemu a úvahy týkajúce sa zoskupovania sa budú uplatňovať tak, ako sú uvedené v Usmernení k prístupu prioritizácie a v Usmernení k všeobecnému prístupu.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté nariadenie porušuje zásadu proporcionality.

Žalobkyne tvrdia, že Európska komisia mala v napadnutom nariadení považovať za primerané odložiť zahrnutie nPB do prílohy XIV, a že by to bolo menej obmedzujúce, keďže žalobkyne by nemuseli znášať dôsledky zahrnutia do prílohy XIV už teraz, ale až vtedy, keď by bol nPB správne zahrnutý do prílohy XIV na základe skutočnej vysokej relatívnej priority.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že napadnuté nariadenie porušuje zásadu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Žalobkyne tvrdia, že napadnuté nariadenie porušuje zásadu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, keď s predmetnou látkou zaobchádza inak – jej zahrnutím do prílohy XIV nariadenia REACH – ako s inými látkami, vrátane žlte antimónu a olova. Podľa žalobkýň boli obe látky v porovnateľnej situácii: obe sa považovali za súčasť toho istého cyklu prioritizácie, obe dosiahli (alebo mali dosiahnuť) celkové skóre 17 na účely prioritizácie a v oboch prípadoch posudzovanie ich priority zahŕňalo úvahy o zoskupovaní. Žalobkyne však tvrdia, že ECHA a Európska komisia s nimi zaobchádzala rozdielne, keďže predmetná látka bola odporúčaná a neskôr zahrnutá do prílohy XIV, zatiaľ čo žlť antimónu a olova nebola odporúčaná na zahrnutie, a teda nebola zahrnutá do prílohy XIV.