20.11.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/34


Talan väckt den 6 september 2017 – Volotea mot kommissionen

(Mål T-607/17)

(2017/C 392/43)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Volotea, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaterna M. Carpagnano och M. Nordmann)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara kommissionens beslut av den 29 juli 2016 avseende statligt stöd SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN) som Italien infört som kompensation till flygplatser på Sardinien för skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster,

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen misstolkade betydelsen av statligt stöd i artikel 107.1 FEUF.

Sökanden har hävdat bland annat att kommissionen misstolkat begreppet förmånstagare. Sökanden har vidare hävdat att kommissionen felaktigt klassificerat flygplatsoperatörer som enbart ”mellanhänder” mellan regioner och flyglinjer och anser att kommissionen underlät att beakta huruvida sådana operatörer erhöll en ekonomisk fördel. Kommissionen misstolkade dessutom betydelsen av konkurrensstörning och inverkningar på handeln.

2.

Andra grunden: Kommissionen misstolkade betydelsen av motivering av statligt stöd.

Sökanden har ifrågasatt kommissionens påstående att organisationen av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse inte är tillämplig på den aktuella verksamheten i förevarande mål. Sökanden har vidare hävdat att 2005 års luftfartsriktlinjer kan motivera det ifrågavarande stödet.

3.

Tredje grunden: Genom att beordra att det påstått rättsstridiga stödet skulle återbetalas, underlät kommissionen att beakta sökandens befogade intressen. Eftersom kommissionen inte har en tydlig praxis beträffande indirekt stöd, borde den inte ha insisterat på återbetalning.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen misskötte undersökningen, eftersom den inte undersökte de ifrågasatta åtgärderna omsorgsfullt och opartiskt.

Det hävdas att kommissionen inte gjorde en lämplig bedömning med beaktande av kriteriet på en marknadsekonomisk aktör, som emellertid fordras enligt lag och i olika inlagor från tredje part.

5.

Femte grunden: Kommissionen underlät att lämna en motivering.

Kommissionen underlät att framlägga vissa viktiga rättsliga eller faktiska ämnen, angav skäl som inte var otvetydiga, underlät att fästa avseende vid vissa viktiga argument som väckts av tredje part och gjorde motsägelsefulla uttalanden.