20.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 392/34


Acțiune introdusă la 6 septembrie 2017 – Volotea/Comisia

(Cauza T-607/17)

(2017/C 392/43)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Volotea, SA (Barcelona, Spania) (reprezentanți: M. Carpagnano, avocat, și M. Nordmann, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a Deciziei (UE) 2017/1861 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind ajutorul de stat SA33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN) pus în aplicare de Italia în compensație pentru aeroporturile din Sardinia privind obligațiile de serviciu public

obligarea Comisiei la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum şi a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a interpretat în mod eronat noţiunea de ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE.

Reclamanta susţine, inter alia, că Comisia a interpretat în mod eronat noţiunea de beneficiar. Aceasta arată în continuare că Comisia a clasificat în mod eronat operatorii aeroportuari drept simpli „intermediari” între regiune şi companiile aeriene, ceea ce înseamnă că aceasta nu a ţinut seama de faptul că aceşti operatori au beneficiat de un avantaj economic. În plus, finanţarea nu a fost selectivă. Mai mult, Comisia a interpretat în mod eronat noţiunea de denaturare a concurenţei şi efectele asupra schimburilor comerciale.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a interpretat în mod eronat noţiunea de justificare a ajutorului de stat.

Reclamanta contestă afirmaţia Comisiei potrivit căreia cadrul privind serviciile de interes economic general nu se aplică activităţilor în discuţie în prezenta cauză. Aceasta susţine de asemenea că Orientările din 2005 privind sectorul aviaţiei pot justifica finanţarea în discuţie.

3.

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că, pentru a recupera ajutorul pretins nelegal, Comisia nu a ţinut seama de interesele legitime ale reclamantei. În lipsa unei practici clare privind ajutoarele indirecte, Comisia nu ar fi trebuit să insiste în ceea ce priveşte recuperarea.

4.

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că Comisia a efectuat în mod necorespunzător investigaţia, întrucât nu a investigat în mod diligent şi imparţial măsurile contestate.

Se susţine că Comisia nu a efectuat o analiză adecvată sub aspectul testului operatorului în economia de piaţă, deşi aceasta este impusă prin lege şi a fost solicitată de terţi prin diferite cereri.

5.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea obligaţiei de motivare de către Comisie

În acest sens, se afirmă că Comisia nu a abordat unele aspecte importante de drept sau de fapt, a prezentat o motivare care nu este neechivocă, nu a luat în considerare unele argumente importante invocate de terţi şi a făcut declaraţii cu caracter contradictoriu.