20.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 392/34


6. septembril 2017 esitatud hagi – Volotea versus komisjon

(Kohtuasi T-607/17)

(2017/C 392/43)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Volotea, SA (Barcelona, Hispaania) (esindajad: advokaadid M. Carpagnano ja M. Nordmann)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada osaliselt Euroopa Komisjoni 29. juuli 2016. aasta otsus riigiabi SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN) kohta, mida Itaalia kohaldas hüvitisena Sardiinia lennujaamadele avaliku teenuse kohustuse eest;

jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et komisjon tõlgendas vääralt mõistet „riigiabi“ ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses.

Hageja väidab muu hulgas, et komisjon tõlgendas vääralt mõistet „abi saaja“. Veel väidab ta, et komisjon eksis, liigitades lennujaamakäitajad üksnes kui „vahendajad“ piirkonna ja lennuettevõtjate vahel, mis tähendab, et ta jättis nõuetekohaselt arvestamata, kas niisugused käitajad said majandusliku eelise. Pealegi ei olnud rahastamine selektiivne. Komisjon tõlgendas vääralt ka konkurentsi moonutamise ja mõju kaubandusele tähendust.

2.

Teine väide, et koimisjon tõlgendas vääralt riigiabi põhjendamise tähendust.

Hageja väidab, et komisjoni kinnitus, et üldist majandushuvi pakkuvate teenustega seotud raamistik ei ole kohaldatav käesolevas asjas käsitletavatele tegevustele. Lisaks väidab ta, et 2005. aasta lennundussuuniste alusel võib kõnesolev rahastus olla põhjendatud.

3.

Kolmas väide, et väidetavalt ebaseadusliku abi tagasinõudmisel jättis komisjon arvesse võtmata hageja õiguspäraseid ootusi. Kuna komisjonil puudub kaudse abi osas selge praktika, ei oleks ta pidanud nõudma tagastamist.

4.

Neljas väide, et komisjon viis juurdluse halvasti läbi, sest ta ei uurinud vaidlustatud meetmeid hoolikalt ja erapooletult.

Ta väidab, et komisjon ei viinud läbi nõuetekohast analüüsi turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja kriteeriumi osas, kuigi seadus seda nõuab ja kolmandad osapooled seda korduvalt taotlesid.

5.

Viies väide, et komisjon jättis põhjendused esitamata.

Selles osas väidab ta, et komisjon ei kaalunud teatavaid olulisi õiguslikke või faktilisi küsimusi, andis mitmetimõistetavaid vastuseid, ei võtnud arvesse teatavaid kolmandate osapoolte esitatud olulisi argumente ja tegi olemuselt vastuolulisi avaldusi.