23.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 357/29


Acțiune introdusă la 5 septembrie 2017 – Republica Lituania/Comisia Europeană

(Cauza T-603/17)

(2017/C 357/38)

Limba de procedură: lituaniana

Părțile

Reclamantă: Republica Lituania (reprezentanți: D. Kriaučiūno, R. Krasuckaitės, R. Dzikovič și M. Palionio, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1144 a Comisiei din 26 iunie 2017 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (1), în măsura în care prin aceasta se aplică Republicii Lituania o corecție financiară în cuantum de 4 207 894,93 euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.

Prin aplicarea unei corecții financiare de 5 %, în cuantum de 4 207 894,93 euro, pentru motivul unor lacune în cadrul unor controale cheie, Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) a încălcat articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 (2) în măsura în care, stabilind amploarea neconformității constatate, natura încălcării, precum și prejudiciul financiar cauzat Uniunii Europene, Comisia:

1.

a apreciat în mod eronat insuficiența calității controalelor la fața locului efectuate de Lituania și a considerat că aceasta constituia o lacună în cadrul unor controale cheie, întrucât:

1.1.

a efectuat o interpretare și o aplicare incorectă a articolului 26 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 (3) și, întemeindu-se pe această interpretare, a constatat fără temei că, în cadrul controalelor la fața locului, autoritățile lituaniene nu au verificat dacă cererile de plată formulate de beneficiarul sprijinului erau justificate de înscrisuri contabile sau de alte înscrisuri;

1.2.

a efectuat o interpretare incorectă a articolului 26 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 65/2011 și, întemeindu-se pe această interpretare, a constatat fără temei că, în cadrul controalelor la fața locului, autoritățile lituaniene nu au verificat dacă operațiunile care făceau obiectul finanțării publice au fost executate conform normelor privind licitațiile publice;

1.3.

a efectuat o interpretare incorectă a articolului 25 alineatul (4) din Regulamentul nr. 65/2011 și, întemeindu-se pe această interpretare, a constatat că inspectorii însărcinați cu controalele la fața locului nu îndeplineau condiția potrivit căreia trebuia ca aceștia să fie independenți de agenții care au participat la controalele administrative în cadrul aceleiași operațiuni;

2.

a apreciat în mod eronat că trebuia considerată drept deficiență în cadrul unui control cheie calitatea controalelor privind caracterul rezonabil al costurilor efectuate în Lituania, întrucât:

2.1.

a efectuat o interpretare incorectă a articolului 24 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 65/2011 și, întemeindu-se pe această interpretare, a constatat fără temei că nu a fost controlat suficient caracterul rezonabil al costurilor propuse;

2.2.

în orice caz a aplicat fără temei o corecție forfetară de 5 %, dat fiind că amploarea eventualei lipsei de conformitate a sistemului de control al caracterului rezonabil al costurilor era net inferioară;

3.

nu a ținut seama de prejudiciul realmente suferit de Uniunea Europeană ca urmare a cheltuielilor legate de angajarea de benevoli și a săvârșit o eroare de apreciere atunci când a considerat că nu s-a controlat suficient dacă costurile activității legate de bunurile imobile îndeplineau cerințele și, prin urmare, a constatat în mod incorect o lacună în cadrul unui control cheie, întrucât:

3.1.

fără temei, nu a ținut seama în mod corespunzător de informațiile furnizate de autoritățile lituaniene privind studiul realizat, la cererea Agenției, de experți independenți, în cadrul căruia s-a stabilit prejudiciul real care este posibil să fi fost cauzat fondurilor europene și cuantumul acestui prejudiciu, precum și prejudiciul rezultat ca urmare a lacunelor sistemului de control al contribuțiilor în natură (munca neremunerată efectuată de benevoli), și a aplicat fără temei o corecție forfetară de 5 %;

3.2.

a decis fără temei că a fost încălcat articolul 24 alineatul (2) literele (c) și (d) din Regulamentul nr. 65/2011 în cadrul controalelor administrative privind cererile de acordare a sprijinului și în cadrul verificării privind costurile proiectelor – contribuții în natură (bunuri imobile).


(1)  JO 2017, L 165, p. 37.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 549).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală (JO 2011, L 25, p. 8).