23.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 357/29


2017 m. rugsėjo 5 d. pareikštas ieškinys byloje Lietuvos Respublika/Europos Komisija

(Byla T-603/17)

(2017/C 357/38)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovė: Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno, R. Krasuckaitės, R. Dzikovič ir M. Palionio

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1144 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (1) tiek, kiek juo numatyta skirti 4 207 894,93 EUR finansinę pataisą Lietuvai;

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

Europos Komisija (toliau – Komisija), skirdama 5 procentų fiksuoto dydžio 4 207 894,93 EUR finansinę pataisą už pagrindinių kontrolės elementų trūkumus, pažeidė Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 (2) 52 straipsnio 2 dalį, nes spręsdama dėl neatitikties masto, pažeidimų pobūdžio ir Sąjungai padarytos finansinės žalos:

1.

klaidingai įvertino, kad Lietuvoje atliktų patikrinimų vietoje kokybė yra nepakankama ir tai laikoma pagrindinės kontrolės trūkumu, nes:

1.1.

neteisingai aiškino ir taikė Reglamento (ES) Nr. 65/2011 (3) 26 straipsnio 1 dalies a punktą ir remdamasi tokiu aiškinimu nepagrįstai konstatavo, kad Lietuvos institucijos patikrinimų vietoje metu neįsitikino, ar paramos gavėjo mokėjimo prašymai yra pagrįsti apskaitos ar kitais atitinkamais dokumentais;

1.2.

neteisingai aiškino Reglamento (ES) Nr. 65/2011 26 straipsnio 1 dalies d punktą ir remdamasi tokiu aiškinimu nepagrįstai konstatavo, kad Lietuvos institucijos patikrinimų vietoje metu neįsitikino, ar viešai finansuotos operacijos buvo įgyvendintos laikantis, visų pirma, viešųjų pirkimų taisyklių;

1.3.

neteisingai aiškino Reglamento (ES) Nr. 65/2011 25 straipsnio 4 dalį ir remdamasi tokiu aiškinimu nustatė, kad patikrinimą vietoje atliekantys inspektoriai neatitinka reikalavimo būti nepriklausomais nuo darbuotojų, dalyvavusių vykdant tos pačios operacijos administracinius patikrinimus;

2.

klaidingai įvertino, kad Lietuvoje atliktų išlaidų pagrįstumo patikrinimų kokybė laikoma pagrindinės kontrolės trūkumu, nes:

2.1.

neteisingai aiškino Reglamento (ES) Nr. 65/2011 24 straipsnio 2 dalies d punktą ir remdamasi tokiu aiškinimu nepagrįstai konstatavo, kad pirkimų atvejais išlaidų pagrįstumas buvo tikrinamas nepakankamai;

2.2.

bet kuriuo atveju, nepagrįstai pritaikė 5 proc. finansinę pataisą, nes nustatytas galimos išlaidų pagrįstumo tikrinimo sistemos neatitikties mastas yra ženkliai mažesnis;

3.

neatsižvelgė į Sąjungai realiai padarytą žalą dėl išlaidų, susijusių su savanorišku darbu, ir klaidingai įvertino, kad nepakankamai tikrinta, ar veiklos išlaidos, susijusios su nekilnojamuoju turtu, atitinka reikalavimus, ir dėl to klaidingai nustatė pagrindinės kontrolės trūkumą, nes:

3.1.

nepagrįstai neatsižvelgė į Lietuvos institucijų pateiktus duomenis dėl Agentūros užsakyto nepriklausomų ekspertų atlikto tyrimo, kurio metu buvo nustatyta reali ES fondams galimai padaryta žala ir jos dydis, kiek tai susiję su nepiniginio įnašo (savanoriško neapmokamo darbo) kontrolės sistemos trūkumais, ir nepagrįstai pritaikė 5 proc. fiksuoto dydžio finansinę pataisą;

3.2.

nepagrįstai nusprendė, kad nesilaikyta Reglamento (ES) Nr. 65/2011 24 straipsnio 2 dalies c ir d punktų atliekant administracinius paramos paraiškų patikrinimus ir tikrinant projektų išlaidas – įnašus natūra (nekilnojamasis turtas).


(1)  OL L 165, 2017, p. 37.

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013, p. 549).

(3)  2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis (OL L 25, 2011, p. 8).