23.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 357/29


2017. szeptember 5-én benyújtott kereset – Litván Köztársaság kontra Európai Bizottság

(T-603/17. sz. ügy)

(2017/C 357/38)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: Litván Köztársaság (képviselők: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič és M. Palionis)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2017. június 26-i (EU) 2017/1144 bizottság végrehajtási határozatot (1) annyiban, amennyiben az Litvánia tekintetében 4 207 894,93 eurós pénzügyi korrekciót ír elő;

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes három jogalapra hivatkozik.

A 4 207 894,93 eurót kitevő, 5 %-os átalánykorrekciónak a kulcsfontosságú ellenőrzésnél felmerülő hiányosságok miatti alkalmazásával az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megsértette az 1306/2013/EU rendelet (2) 52. cikkének (2) bekezdését, mivel a meg nem felelés súlyosságának, a jogsértés jellegének és az Európai Uniónak okozott pénzügyi veszteségnek a meghatározása során:

1.

tévesen volt azon az állásponton, hogy a Litvániában végzett helyszíni ellenőrzések minősége nem volt megfelelő, és azt a kulcsfontosságú ellenőrzésnél felmerülő hiányosságnak kell tekinteni, mivel:

1.1.

tévesen értelmezte és tévesen alkalmazta a 65/2011/EU rendelet (3) 26. cikke (1) bekezdésének a) pontját, és ezen értelmezésre támaszkodva indokolatlanul állapította meg, hogy a helyszíni ellenőrzések során a litván hatóságok elmulasztották megvizsgálni, hogy a támogatás kedvezményezettje által benyújtott kifizetési kérelmeket alátámasztották-e számviteli és egyéb dokumentumok;

1.2.

tévesen értelmezte a 65/2011/EU rendelet 26. cikke (1) bekezdésének d) pontját, és ezen értelmezésre támaszkodva indokolatlanul állapította meg, hogy a helyszíni ellenőrzések során a litván hatóságok elmulasztották megvizsgálni, hogy a közpénzből finanszírozott tevékenységek megvalósítása összhangban volt-e különösen a közbeszerzési szabályokkal;

1.3.

tévesen értelmezte a 65/2011/EU rendelet 25. cikkének (4) bekezdését, és ezen értelmezésre támaszkodva megállapította, hogy helyszíni ellenőrzést végző ellenőrök nem tettek eleget annak a követelménynek, hogy nem vehetnek részt ugyanannak a tevékenységnek az adminisztratív ellenőrzésében;

2.

tévesen azon az állásponton volt, hogy a Litvánia által eszközölt kiadások megalapozottsága tekintetében végzett vizsgálatok minőségét a kulcsfontosságú ellenőrzésnél felmerülő hiányosságnak kell tekinteni, mivel:

2.1.

tévesen értelmezte a 65/2011/EU rendelet 24. cikke (2) bekezdésének d) pontját, és ezen értelmezésre támaszkodva indokolatlanul állapította meg, hogy az elszámolt költségek észszerűségét nem megfelelően ellenőrizték;

2.2.

mindenesetre indokolatlanul alkalmazott 5 %-os pénzügyi korrekciót, mivel a kiadások érvényességének ellenőrzési rendszerével való lehetséges meg nem felelés megállapított mértéke jóval alacsonyabb;

3.

elmulasztotta figyelembe venni az Európai Uniónak ténylegesen okozott veszteséget az önkéntes munkához kapcsolódó kiadások tekintetében, és helytelenül azon az állásponton volt, hogy nem volt megfelelő vizsgálat a tekintetben, hogy az ingatlanokhoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó kiadások kielégítik-e a követelményeket, következésképpen pedig tévedett annak megállapításával, hogy a kulcsfontosságú ellenőrzésnél hiányosság merült fel, mivel:

3.1.

alaptalanul nem vette számításba az ügynökség által kért és független szakértők által elvégzett vizsgálatra vonatkozóan a litván intézmények által szolgáltatott adatokat, amely vizsgálat során megállapították, hogy ténylegesen milyen veszteség érhette az EU alapokat, mekkora e veszteség összege, és hogy mely veszteség kapcsolódott a természetbeni hozzájárulások (ingyenes önkéntes munka) ellenőrzési rendszerében fennálló hiányosságokhoz, és indokolatlanul alkalmazott 5 %-os pénzügyi korrekciót;

3.2.

helytelenül állapította meg, hogy a 65/2011/EU rendelet 24. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjának nem tettek eleget a támogatási kérelmekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzések elvégzése és a projektkiadások ellenőrzése során, különösen a természetbeni hozzájárulásokkal kapcsolatban (ingatlanok).


(1)  HL 2017. L 165., 37. o.

(2)  A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.; helyesbítés: HL 2016. L 130., 7. o.).

(3)  A vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet (HL 2011. L 25., 8. o.; helyesbítés: HL 2011. L 201., 20. o.).