23.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 357/29


Kanne 5.9.2017 – Liettua v. komissio

(Asia T-603/17)

(2017/C 357/38)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Liettuan tasavalta (asiamiehet: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič ja M. Palionis)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 26.6.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/1144 (1) siltä osin kuin siinä määrätään, että Liettuan tasavallan osalta on tehtävä 4 207 894,93 euron suuruinen rahoituskorjaus

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

Euroopan komissio on rikkonut asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) 52 artiklan 2 kohtaa määrätessään kiinteämääräisen 5 prosentin eli 4 207 894,93 euron suuruisen rahoituskorjauksen olennaisen valvonnan puutteiden perusteella, koska arvioidessaan sääntöjenvastaisuuden laajuutta, rikkomisten luonnetta ja Euroopan unionille aiheutunutta taloudellista vahinkoa

1.

se katsoi virheellisesti, että Liettuassa paikalla tehdyt tarkastukset olivat riittämättömiä ja niitä oli pidettävä olennaisen valvonnan puutteina, koska

1.1.

se tulkitsi ja sovelsi virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 (3) 26 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja katsoi tämän tulkinnan perusteella virheellisesti, että Liettuan viranomaiset eivät olleet tarkastaneet paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä, oliko tuensaajien esittämien maksupyyntöjen tueksi esitetty kirjanpitoa ja muita asianmukaisia asiakirjoja

1.2.

se tulkitsi virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 26 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja katsoi tämän tulkinnan perusteella virheellisesti, että Liettuan viranomaiset eivät olleet tarkastaneet paikalla tehtävien tarkastusten yhteydessä, oliko julkisesti rahoitetut hankkeet toteutettu julkista hankintaa koskevien sääntöjen mukaisesti

1.3.

se tulkitsi virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 26 artiklan 4 kohtaa ja katsoi tämän tulkinnan perusteella, että paikalla tehtäviä tarkastuksia toteuttavat tarkastajat eivät olleet noudattaneet vaatimusta, jonka mukaan heidän on oltava riippumattomia niistä työntekijöistä, jotka toteuttivat samoja hankkeita koskevat hallinnolliset tarkastukset

2.

se totesi virheellisesti, että oli katsottava, että Liettuassa toteutettujen menojen aitoutta koskevan olennaisen valvonnan laadussa oli puutteita, koska

2.1.

se tulkitsi virheellisesti asetuksen (EU) N:o 65/2011 26 artiklan 2 kohdan d alakohtaa ja katsoi tämän tulkinnan perusteella virheellisesti, että esitettyjen kustannusten kohtuullisuutta ei ollut asianmukaisesti tarkastettu

2.2.

se sovelsi joka tapauksessa perusteettomasti 5 prosentin korjauskerrointa, koska kustannusten kohtuullisuuden valvontaa koskevan järjestelmän mahdollisen sääntöjenvastaisuuden merkittävyys on huomattavasti pienempi

3.

se ei ottanut huomioon Euroopan unionille tosiasiallisesti aiheutunutta vahinkoa vapaaehtoistyöhön liittyvien kustannusten osalta ja katsoi virheellisesti, että asiassa ei ollut tarkastettu riittävästi, olivatko irtaimeen omaisuuteen liittyviä toimintoja koskevat menot vaatimusten mukaisia, ja näin ollen se katsoi virheellisesti, että olennaisessa valvonnassa oli puutteita, koska

3.1.

se jätti virheellisesti ottamatta huomioon Liettuan toimielinten toimittamat tiedot, jotka koskivat viraston määräämiä ja itsenäisten asiantuntijoiden toteuttamia tutkimuksia, joiden kuluessa oli todettu, mitä todellista vahinkoa oli saattanut Euroopan unionin varoille ja mikä tämän vahingon määrä oli, sekä se, mikä vahinko liittyi luontoissuorituksia (palkaton vapaaehtoistyö) koskevan järjestelmän puutteisiin, ja sovelsi perusteettomasti 5 prosentin kiinteämääräistä rahoituskorjausta

3.2.

se katsoi virheellisesti, että asetuksen (EU) N:o 65/2011 24 artiklan 2 kohdan c ja d alakohtaa ei ollut noudatettu tukihakemuksia ja hankkeiden menoja koskevien hallinnollisten tarkastusten yhteydessä, erityisesti luontoissuoritusten (kiinteä omaisuus) osalta.


(1)  EUVL 2017, L 165, s. 37.

(2)  Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 549).

(3)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 27.1.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 65/2011 (EUVL 2011 L 25, s. 8).