23.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 357/29


Žaloba podaná dne 5. září 2017 – Litevská republika v. Komise

(Věc T-603/17)

(2017/C 357/38)

Jednací jazyk: litevština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Litevská republika (zástupci: D. Kriaučiūno, R. Krasuckaitės, R. Dzikovič a M. Palionio)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil prováděcí rozhodnutí Komise 2017/1144 ze dne 26. června 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1), v rozsahu, v němž vůči Litevské republice uplatnilo finanční opravu ve výši 4 207 894,93 eur;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

Evropská komise (dále jen Komise) tím, že uplatnila paušální 5 % finanční opravu ve výši 4 207 894,93 eur vzhledem k nedostatkům v klíčových kontrolách, porušila čl. 52 odst. 2 nařízení (EU) No 1306/2013 (2), neboť při rozhodování o rozsahu nedostatků, jejich povaze a finanční újmě způsobené Evropské unii:

1.

nesprávně konstatovala, že kvalita kontrol na místě prováděných v Litvě nebyla odpovídající a klíčová kontrola tak vykazovala nedostatky, neboť Komise:

1.1.

nesprávně vyložila a aplikovala čl. 26 odst. 1 písm. a) nařízení 65/2011 (3) a na základě tohoto výkladu neodůvodněně konstatovala, že během kontroly na místě litevské orgány neověřily, zda byly platební nároky příjemce doloženy v účetnictví a dalších příslušných dokumentech;

1.2.

nesprávně vyložila čl. 26 odst. 1 písm. d) nařízení 65/2011a na základě tohoto výkladu neodůvodněně konstatovala, že během kontroly na místě litevské orgány neověřily, zda veřejně financované operace proběhly v souladu s pravidly o zadávání veřejných zakázek;

1.3.

nesprávně vyložila čl. 25 odst. 4) nařízení 65/2011 a na základě tohoto výkladu neodůvodněně konstatovala, že inspektoři provádějící kontrolu na místě nesplnili požadavek na nezávislost na pracovnících zapojených do provádění administrativních kontrol v rámci stejné operace;

2.

nesprávně konstatovala, že kvalita provedených kontrol a opodstatněnost výdajů vynaložených v Litvě měla být považována za nedostatek v klíčové kontrole, neboť:

2.1.

nesprávně vyložila čl. 24 odst. 2 písm. d) nařízení 65/2011 a na základě tohoto výkladu neodůvodněně konstatovala, že nebyla odpovídajícím způsobem ověřena přiměřenost uvedených výdajů;

2.2.

v každém případě neodůvodněně uplatnila 5 % finanční opravu, jelikož škála pro případné nedostatky v systému kontroly platnosti výdajů je mnohem menší;

3.

nezohlednila skutečně škodu skutečně vzniklou Evropské unii vzhledem k výdajům spojeným s dobrovolnickou prací a nesprávně konstatovala, že nebylo odpovídajícím způsobem ověřeno, zda výdaje na činnost spojnou s nemovitostmi splňují stanovené požadavky, v důsledku čehož nesprávně konstatovala, že klíčová kontrola vykazovala nedostatky, neboť:

3.1.

nezohlednila údaje poskytnuté litevskými orgány o hodnocení nařízeném Agenturou a provedeném nezávislými znalci, během něhož bylo zjištěno, že Evropské unii mohla vzniknout skutečná škoda a byla vyčíslena její výše, a dále bylo zjištěno, jaká škoda byla spojena s nedostatky v kontrole věcných příspěvků (dobrovolnická neplacená práce), a neodůvodněně uplatnila paušální finanční opravu ve výši 5 %;

3.2

. nesprávně konstatovala, že čl. 24 odst. 2 písm. c) a d) nařízení (EU) č. 65/2011 nebylo respektováno během administrativních kontrol žádostí o podporu a ověřování projektových výdajů na věcné příspěvky (nemovitosti).


(1)  Úř. věst. L 165, 2017 s. 37.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 2013, s. 549).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova (Úř. věst. L 25, 2011, s. 8).