23.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 357/29


Жалба, подадена на 5 септември 2017 г. — Република Литва/Европейска комисия

(Дело T-603/17)

(2017/C 357/38)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič и M. Palionis)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви недействителността на Решение за изпълнение № 2017/1144 на Европейската комисия от 26 юни 2017 г. за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), що се отнася до Литва финансова корекция от 4 207 894,93 EUR;

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

Като е приложила фиксирана ставка от 5 % за финансова корекция от 4 207 894,93 EUR поради пропуски в основни проверки, Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) е нарушила член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 (2), тъй като при вземане на решението относно степента на несъответствие, естеството на нарушенията и финансовата щета, причинена на Европейския съюз:

1.

Неправилно е възприела становище, че качеството на проверките на място, извършени в Литва, е недостатъчно и следва да се счита за пропуск в основна проверка поради:

1.1.

неправилно тълкуване и прилагане на член 26, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 65/2011 (3) и въз основа на това тълкуване неоснователно е приела, че по време на проверките на място литовските институции не са проверили дали исканията за плащане, подадени от бенефициера, са подкрепени с счетоводни и други подходящи документи;

1.2.

неправилно тълкуване и прилагане на член 26, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 65/2011 и въз основа на това тълкуване неоснователно е приела, че по време на проверките на място литовските институции не са проверили дали финансираните с публични средства операции са осъществени в съответствие по-специално с правилата относно обществените поръчки;

1.3.

неправилно тълкуване и прилагане на член 25, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 65/2011 и въз основа на това тълкуване установява, че инспекторите, осъществяващи проверките на място не отговарят на изискванията за независимост спрямо лицата, участвали в осъществяването на административните проверки по същите операции;

2.

Неправилно е възприела становище, че качеството на проверките относно разумността на направените в Литва разходи следва да се разглежда като представляващо пропуск в основна проверка, поради:

2.1.

неправилно тълкуване на член 24, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 65/2011 и въз основа на това тълкуване неоснователно е приела, че разумността на представените разходи не е проверена в достатъчна степен;

2.2.

при всички положения неоснователно е приложила 5 % финансова корекция, тъй като тежестта на потенциалното несъответствие със системата за проверки на правилността на разходите е значително по-малка;

3.

Не е отчела действително причинената вреда на Европейския съюз във връзка с разходите за доброволен труд и неправилно е възприела становище, че е налице недостатъчна проверка относно това дали разходите за дейности, свързани с недвижими имоти, отговарят на изискванията и впоследствие погрешно приема, че е налице пропуск в основна проверка поради:

3.1.

неоснователно неотчитане на данните, предоставени от литовските институции относно проучването, разпоредено от Агенцията и осъществено от независими експерти, в което се установява каква е действителната вреда, която може да е причинена на фондовете на ЕС и какъв е нейният размер, както и каква е вредата, свързана с пропуски в системата от проверки на вноските в натура (доброволен неплатен труд), и неоснователно е приложила фиксирана финансова корекция от 5 %;

3.2.

неправилно възприемане на становище, че не е спазен член 24, параграф 2, букви в) и г) от Регламент (ЕС) № 65/2011 при осъществяване на административните проверки на заявленията за подпомагане и контрола върху разходите по проекта — вноски в натура (недвижими имоти).


(1)  ОВ L 165, 2017 г., стр. 37.

(2)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 549).

(3)  Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 2011 г., стр. 8; поправка OB L 201, 4.8.2011 г., стр. 20).