23.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 357/27


Žaloba podaná dne 4. září 2017 – Španělsko v. Komise

(Věc T-602/17)

(2017/C 357/37)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupci: M. Sampol Pucurull a A. Gavela Llopis, agents)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál zrušil prováděcí rozhodnutí Komise C(2017)4136 final 2017/1144 ze dne 26. června 2017, rozhodnutí Komise (EU) 2017/1144 ze dne 26. června 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), odvětví ovoce a zeleniny, operační fondy, pokud jde o Španělské království.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z @@[uvést žalobní důvod]

1.

První důvod vychází z porušení čl. 26 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (1).

V tomto ohledu tvrdí, že Komise se dopustila zjevně nesprávného posouzení, když konstatovala nedostatek přezkumu kritéria pro uznání hlavní činnosti organizace producentů, neboť uvedený přezkum je zaručen prostřednictvím přiměřené kontroly hodnoty obchodované produkce.

Rovněž tvrdí, že Komise porušila zásadu legitimního očekávání, neboť závěr Komise není v souladu se závěrem, který učinila v šetření FV/2010/004.

2.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 104 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 543/2011 a z porušení zásady legitimního očekávání.

V tomto ohledu tvrdí, že Komise se dopustila zjevného pochybení, když konstatovala nedostatky v přezkumu kritéria soudržnosti a technické kvality investic ve vztahu k žádostem o změny operačního programu předvídané v uvedeném ustanovení. V tomto ohledu uvádí, že uvedený článek neukládá provedení analýzy týkající se obchodní strategie organizace producentů.

Rovněž tvrdí, že Komise porušila zásadu legitimního očekávání, neboť závěr Komise není v souladu se závěrem, který učinila v šetření FV/2010/004.

3.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení čl. 59 písm. c) bodu iv), čl. 60 odst. 2 a 5 a článku 65 nařízení (EU) č. 543/2011 a zásady legitimního očekávání.

Tvrdí, že Komise se dopustila zjevného pochybení, když konstatovala nedostatky v přezkumu způsobilosti operačního programu, neboť uvedené nařízení nestanoví zákaz převodu nákladů na investice do jiného roku v rámci téhož operačního programu.

Komise rovněž porušila zásadu legitimního očekávání, neboť závěr Komise není v souladu s odpovědí generálního ředitele DG Evropské komise pro zemědělství ze dne 19. listopadu 2013 na otázky španělských orgánů týkající se použití článku 65 uvedeného nařízení.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení čl. 52 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a pokynů pro výpočet pokut obsažených v dokumentu VI/5530/97.

V tomto ohledu tvrdí, že uložená paušální oprava je nepřiměřená, neboť kontroly nemají nedostatky. Podpůrně tvrdí, že oprava je nepřiměřená a že žádná oprava není třeba, a v poslední řadě, že s přihlédnutím ke zvláštním okolnostem a k jednání Komise v projednávané věci lze uložit opravu ve výši 2 %.


(1)  Úř. věst. 2011 L 157, s1.

(2)  Úř. věst. 2013 L 347, s. 549.