23.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 357/27


Жалба, подадена на 4 септември 2017 г. — Испания/Комисия

(Дело T-602/17)

(2017/C 357/37)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Кралство Испания (представители: M. Sampol Pucurull и A. Gavela Llopis)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

Да обяви недействителността на Решение за изпълнение C (2017) 4136 окончателен на Комисията от 26 юни 2017 г. за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сектор плодове и зеленчуци, оперативни програми, що се отнася до Кралство Испания.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.

1.

Първото основание, изведено от нарушение на член 26, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (1).

В това отношение се изтъква, че Комисията е допуснала явна грешка, като е приела, че е налице липса на контрол върху критерия на признаване на основната дейност на организацията на производителите, тъй като посоченият контрол се гарантира чрез съответна проверка на стойността на търгуваната продукция.

Също така се изтъква, че Комисията е нарушила принципа на оправданите правни очаквания, тъй като изводът на Комисията не съвпада с направения при разследване FV/2010/004.

2.

Второто основание, изведено от нарушение на член 104, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 543/2011 и на принципа за оправданите прави очаквания.

Твърди се, че Комисията е допуснала явна грешка по отношение на това понятие, като е приела, че са налице пропуски в контрола на критерия за последователност и техническо качество на инвестициите в съответствие с исканията за изменение на оперативната програма, предвиден в посочената разпоредба. В това отношение се уточнява, че посоченият член не задължава извършването на анализ, обвързан с търговската стратегия на дадена организация на производителите.

Също така се изтъква, че Комисията е нарушила принципа на оправданите правни очаквания, тъй като изводът на Комисията не съвпада с направения при разследване FV/2010/004.

3.

Третото основание, изведено от нарушение на член 59, буква в), точка iv), на член 60, параграфи 2, 5 и 65 от Регламент (ЕС) № 543/2011 и на принципа на оправданите правни очаквания

Твърди се, че Комисията е допуснала явна грешка, като е приела, че са налице пропуски в контрола на допустимостта на оперативната програма и, че посоченият регламент не предвижда забрана за прехвърляне на разходи, произтичащи от инвестиции към друга година в рамките на същата оперативна програма.

Също така Комисията е нарушила принципа на оправданите правни очаквания, тъй като изводът на Комисията не съвпада с отговорът на генералния директор на Генерална дирекция „Земеделие“ на Европейската комисия от 19 ноември 2013 г. на запитване на испанските власти във връзка с прилагането на член 65 от посочения регламент.

4.

Четвъртото основание, изведено от нарушение на член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2) и на Указания за изчисляване на финансовите последици, съдържащи се в Документ VI/5530/97.

Също така Комисията е нарушила принципа на оправданите правни очаквания, тъй като изводът на Комисията не съвпада с отговорът на генералния директор на Генерална дирекция „Земеделие“ на Европейската комисия от 19 ноември 2013 г. на запитване на испанските власти във връзка с прилагането на член 65 от посочения регламент.


(1)  ОВ L 157, 2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 347, 2013 г., стр. 549.